دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1393، صفحه 9-172