بررسی عوامل خاص موثر بر کیفیت سود و قیمت سهام در صنعت ساختمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 126 شرکت تولیدی و 11 شرکت ساختمانی پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 انتخاب و دو فرضیه اصلی مبنی بر ضعیف تر بودن ضریب
واکنش سود در شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بورس تهران در مقایسه با شرکت های تولیدی و
بازرگانی و همچنین عدم وجود تفاوت معنی دار میان سود گزارش شده و قیمت سهام قبل و بعد از مجمع
تدوین گردید و برای افزایش قابلیت اتکای فرضیه های اصلی، دو فرضیه فرعی مبنی بر عدم وجود رابطه
معنی دار بین جریان های نقد عملیاتی و سود عملیاتی شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بورس تهران و
وجود رابطه غیر خطی بین قیمت سهام شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بورس تهران و سود این
شرکت ها، تدوین شد. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول نشان داد که ضریب واکنش سود در شرکت های
ساختمانی در مقایسه با ضریب واکنش سود در شرکت های تولیدی ضعیف تراست. بر اساس نتایج آزمون
فرضیه اصلی دوم، در شرکت های ساختمانی قیمت سهام بعد از مجمع با قیمت سهام قبل از مجمع تفاوت
معنی داری ندارد مهمترین نتیجه پژوهش حاضر این است که در قیمت گذاری سهام شرکت های ساختمانی
در بازار اوراق بهادار، باید به عوامل مهم دیگری غیر از سود سهام سالیانه توجه شود. عواملی که نقش آنها
در سایر شرکت ها به مراتب ضعیف تر است

عنوان مقاله [English]

کیفیت سود، قیمت سهام، صنعت ساختمان، ضریب واکنش سود، جریان نقد عملیاتی.

نویسندگان [English]

  • Hojat Saydi 1
  • Marjaneh movahedpour 2
چکیده [English]

Because of specific characteristics of companies in specific industries such as
construction industry, whose operation cycles are usually more than one fiscal year,
there are different methods and policies for revenue recognition. Errors in
accounting estimates in specific industries reduce the usefulness of accounting
information. It makes reported profit in the financial statements vary from actual
earnings and consequently causes volatility in companies’ stock prices. In this
research we examine Specific Factors Affecting Earnings Quality and Stock Prices
in Construction Industry. In this regard, a sample of 126 manufacturing companies
and 11 Construction companies listed in Tehran stock exchange over the period of
2007- 2012 have been selected. In this study two main hypotheses and two subhypothesis
to intensification the reliability were developed. The first main
hypothesis results show Earnings response coefficients in Construction companies
are weaker than manufacturing companies. The result of the second main
hypothesis shows there was no significant difference between stock prices after
general assembly and stock prices before general assembly because of dividends or
other factors. The first sub-hypothesis results shows operating cash flow can be
predicted by operating profit in Construction Companies, but the adjusted
coefficient determination indicate the relationship is too weak. The second subhypothesis
results indicate nonlinear relation between stock prices and earnings per
share. The main result of this research shows that in pricing of Construction
Companies in capital markets, dividend factor is much weaker than other
companies’ share pricing, and so other factors like net current asset value,
replacement cost and etc play significant role in pricing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings quality
  • stock prices
  • Construction companies
  • Earnings Response Coefficients
  • Operating Cash Flow
احمدی، احمد ( 1386 ). استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت
سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
امیرمظفری، سارا ( 1385 ). بررسی و تبیین مدل بومی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در
بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
138 
برزیده، فرخ؛ بولو، قاسم و امینی مطلق، عاطفه ( 1389 ). رابطه بین کیفیت پیش بینی سود با
، ضریب واکنش سود و تمرکز مالکیت، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 27
.118 - ص 101
. بزرگ اصل، موسی ( 1385 ). حسابداری میانه، نشریه شماره 175 ، چاپ 4، ص 127
ثقفی، علی، آقایی، محمدعلی ( 1373 ). رفتار سود حسابداری، بررسی های حسابداری و
.21- حسابرسی، شماره 9، ص 5
ثقفی، علی، تالانه، عبدالرضا ( 1385 ) . نقش سود ، ارزش دفتری و اختیا ر واگذاری در
.38 - ارزشیابی حق مالکانه، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 34 ، ص 3
جهان خانی ، علی ، اسدی ، مرتض ی ( 1374 ) . بررس ی تغییرا ت سها م بع د ا ز تقسی م سود،
.119 - تحقیقات مالی، دوره 2، شماره 1، ص 105
حساس یگانه، یحیی، یعقوبی منش، سارا ( 1382 ).تأثیر گزارش های حسابرسی بر قیمت
.59 - سهام، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 3، ص 27
خانی، عبداله ( 1386 ).رابطه بین رقم سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در بورس
- تهران، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال 19 ، شماره 1،ص 1
. 32
خدادادی، ولی و دیگران ( 1391 ). بررسی پایداری اجزای نقدی سود شرکت های پذیرفته
.125- شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، شماره 9، ص 103
دستگیر، محسن؛ کریمی، فرزاد و مرادی، امین ( 1388 . اثر خصوصیات کیفی مرتبط با
.59 - محتوای اطلاعات بر کیفیت سود، فصلنامه حسابداری مالی، شماره 1، ص 38
عرب مازاریزدی، محمد؛ کرانی، کامبیز ( 1390 ). بررسی رابطه بین استراتژی افزایش سود
وضریب واکنش سود، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و
.128 - حسابرسی، شماره 64 ، ص 113
علوی طبری، سید حسین و دیگران ( 1388 ). رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در
شرکت ها ی پذیرفت ه شد ه د ر بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و
.106- حسابرسی، شماره 56 ، ص 93
فرج زاده دهکردی، حسن ( 1391 ). ارائه مدلی جهت تاثیرگذاری مدیریت سود بر
ویژگی های سود، پایان نامه دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس.
بررسی عوامل خاص موثر بر کیفیت سود و قیمت سهام ... 139
مومنی، سهیل ( 1389 ). تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر مدیریت سود و پایداری
سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
نوروش، ایرج؛ مشایخی، بیتا و برقعی، زهرا ( 1388 ). بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر کیفیت
سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، حسابداری مالی،
.53- شماره 1، ص 31
هاشمی، عباس؛ سروش یار، افسانه و صمدی، سعید ( 1389 ). ارزیابی توانمندی اقلام تعهدی
و اجزای آن در پیش بینی سود غیر عادی و تعیین ارزش شرکت های پذیرفته شده در
-9 بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری مالی، شماره 1 پیاپی 3، ص 3
.112
هندریکسون، الدون اس. و اف. ون بردا، مایکل ( 1385 ). تئوری های حسابداری، ترجمه
علی پارسائیان، انتشارات ترم . ه
Aloke, G., Zhaoyang, Gu., and Prem C.J. (2009).Sustained Earning
and Revenue Growth, Earning Quality, and Earning Response.
Coefficient, Available at www.ssrn.com.
Anthony, J.H, and Petroni, K. (1997). Accounting Estimation
Disclosures and Firm Valuation in the Property-Casualty Insurance
Industry., Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 12,
No. 3, pp. 258-285.
Ball, R., and Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of
Accounting Income Numbers, Journal of Accounting Research,
pp.159-178.
Balsam, S., Krishnan, J., and Yang, J. (2003).Auditor Industry
Specialization and Earnings Quality., Auditing Vol. 22, pp. 71-97.
Barth, M., Beaver, W., and Landsman, W. (1998). Relative Valuation
Roles of Equity Book Value and Net Income as a Function of
Financial Health. Journal of Accounting and Economics, pp. 1-34.
Barth, M., Beaver, W., Hand, J., and Landsman, W. (2001).Accruals,
Cash Flow and Equity Values, Available at www.ssrn.com.
Barth M, John. E., (1999) Market Rewards Associated with Patterns
of Increasing Earnings., Journal of Accounting Research No. 2, pp.
387- 413.
Barua, A. (2006), Using the FASB's Qualitive Characteristics in Earning Quality Measures, Proquest Information and Learning Company, UMI, No. 3208143.
140
Bernard, V. (1995), The Feltam-Ohlson Framework: Implications for Empiricists., Contemporary Accounting Research, pp. 733-747.
Bricker, R., G. Previts, T. Robinson, and S, Young. (1995), Financial Analyst Assessment of company earnings Quality. Journal of Accounting, Auditing & finance (Greenwood publishing Group Inc).
Chen, P., and Zhang, G. (2002a), Profitability, Earnings and Book Value in Equity Valuation: A Geometric View and Empirical Evidence, Working Paper, Hong Kong University of Science & Technology.
Chen, P., and Zhang, G. (2002b), The Role of Earnings and Book Value in Equity Valuation: A Real Options Based Analysis, Working Paper, Hong Kong University of Science & Technology.
Dechow, P.M., and K.M. Schrand. (2004) Earnings Quality, Charlotteville, VA. CFA Institute.
Dechow, P., Ge, W., Schrand, C. (2010), Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences., Journal of Accounting and Economics, No. 42, pp. 132-150.
Easton, P.D., Harris, T., and Ohlson, J.A. (1992), Aggregate Accounting Earnings can Explain most of Security Returns: The case of long Return, Journal of Accounting and Economics, Vol. 15. Issue 2-3, pp. 119-142.
Francis, J., Nanda, D.J., and Olsson, P. (2008), Voluntary Disclosure, Earnings Quality and Cost of Capital., Journal of Accounting Research, No. 46, pp. 53-99.
Fu, G., luo, Ch., Wang, J. (2013), Accounting Information and Stock Price Reaction on Listed Companies- Empirical Evidence from 60 Listed Companies in Shanghai Stock Exchange, Journal of Business of Management. Vol. 2, Issue. 2, pp. 11-21.
Ghosh, A., Gu, Z., and Jain, P. (2004), Sustained Earnings and Revenue Growth, Earnings Quality, and Earnings Response Coefficients. ,Working paper, University of New York, Available at www.ssrn.com.
Holthausen, R.W. and verrecchia, R.E. (1990), The Effect of Informedness and Consensus on Price and Volume Behavior, The Accounting Review, Vol. 65, pp. 191-208.
Kallunki, J., and Martikainen, T. (1997), The lead-lag Structure of Stock Returns and Accounting Earnings., International Review of Financial-Analysis, Vol. 6, No. 1, pp. 37-48.
Wagenhofer, A., Ewert, R. (2013), Accounting Standards, Earnings Management, Earnings Quality, Available at www.ssrn.com.
Wild, J.J. (1996), The Audit Committee and Earnings Quality, Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol. 11, No. 2