نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، محمد محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها [دوره 2، شماره 7، 1383، صفحه 33-54]

ا

 • ایزدی نیا، ناصر ارتباط و همبستگی شاخص های داخلی ارزش آفرینی واحدهای تجاری با شاخص های خارجی ارزیابی عملکرد [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 131-155]
 • اسلامی بیگدلی، غلامرضا پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی [دوره 2، شماره 7، 1383، صفحه 97-122]

ب

 • باباجانی، جعفر ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 27-54]
 • باباجانی، جعفر استقلال اعطایی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی: فرصت یا تهدید [دوره 2، شماره 8، 1383، صفحه 29-53]
 • بادآور نهندی، یوسف ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک [دوره 2، شماره 7، 1383، صفحه 77-96]

ث

 • ثقفی، علی بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت خودرو با نگرش به روش های نوین حسابداری مدیریت در شرکت ایران خودرو [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 1-23]
 • ثقفی، علی نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام [دوره 2، شماره 8، 1383، صفحه 87-120]

ح

 • حیدری، مهدی بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام: مقایسه تحلیلی با سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی [دوره 2، شماره 8، 1383، صفحه 121-151]
 • حیدری نیا، الیاس پی آمد اصلی استفاده از روش میانگین متحرک قیمت بازار سهام به عنوان مبنای تصمیم گیری در خرید و فروش سهام بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 55-82]
 • حساس یگانه، یحیی آگاهی حسابرسان از استاندارهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 157-169]
 • حساس یگانه، یحیی تاثیر گزارش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتباردهندگان (بانکهای ایران) [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 113-127]
 • حساس یگانه، یحیی عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل [دوره 2، شماره 8، 1383، صفحه 55-86]
 • حساس یگانه، یحیی برداشت حسابرسان ایرانی از ریسک ذاتی [دوره 2، شماره 7، 1383، صفحه 1-31]

خ

 • خالقی مقدم، حمید آثار رعایت استاندارد حسابداری شماره 22 (تهیه صورت های مالی میان دوره ای) بر تصمیمات استفاده کنندگان در مقایسه با گزارشات میاندوره ای طبق الزامات سابق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 1-26]
 • خالقی مقدم، حمید محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها [دوره 2، شماره 7، 1383، صفحه 33-54]
 • خوش طینت، محسن هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 83-112]
 • خوش طینت، محسن همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی [دوره 2، شماره 7، 1383، صفحه 55-76]

د

 • داورپناه، اسماعیل آثار رعایت استاندارد حسابداری شماره 22 (تهیه صورت های مالی میان دوره ای) بر تصمیمات استفاده کنندگان در مقایسه با گزارشات میاندوره ای طبق الزامات سابق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 1-26]
 • دستگیر، محمد حسین ارتباط و همبستگی شاخص های داخلی ارزش آفرینی واحدهای تجاری با شاخص های خارجی ارزیابی عملکرد [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 131-155]

ر

 • رباب اسماعیلی، رحیم بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت خودرو با نگرش به روش های نوین حسابداری مدیریت در شرکت ایران خودرو [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 1-23]
 • رجبی، روح اله عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل [دوره 2، شماره 8، 1383، صفحه 55-86]
 • رحیمیان، نظام الدین هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 83-112]
 • روحی، پژمان آگاهی حسابرسان از استاندارهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 157-169]

ز

 • زارعی، حسین پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی [دوره 2، شماره 7، 1383، صفحه 97-122]

س

 • سیرانی، محمد بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها، شاخصها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 25-60]

ش

 • شیخ، محمد جواد بررسی اهمیت شاخص های تقلب بالقوه مالی [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 61-94]
 • شریعت پناهی، سید مجید ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک [دوره 2، شماره 7، 1383، صفحه 77-96]
 • شریعت پناهی، مجید پی آمد اصلی استفاده از روش میانگین متحرک قیمت بازار سهام به عنوان مبنای تصمیم گیری در خرید و فروش سهام بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 55-82]
 • شعری، صابر نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام [دوره 2، شماره 8، 1383، صفحه 87-120]

ظ

 • ظریف فر، احمد بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1383، صفحه 1-27]

ع

 • عرب مازاریزدی، محمد ادارک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 95-130]

م

 • مدنی، سید محمد حسین تاثیر گزارش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتباردهندگان (بانکهای ایران) [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 113-127]
 • مسیح آبادی، ابوالقاسم ادارک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 95-130]
 • مهرجو، حامد بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1383، صفحه 1-27]

ن

 • نیکبخت، محمد رضا بررسی اهمیت شاخص های تقلب بالقوه مالی [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 61-94]
 • نمازی، زهیر همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی [دوره 2، شماره 7، 1383، صفحه 55-76]
 • نمازی، محمد بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها، شاخصها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 25-60]
 • نوروش، ایرج بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام: مقایسه تحلیلی با سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی [دوره 2، شماره 8، 1383، صفحه 121-151]

و