بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

در این تحقیق مسئله اصلی بررسی بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکت های تازه وارد به بازار بورس تهران در مقایسه با بازده شاخص قیمت بورس طی دوره مشابه است. همچنین در این تحقیق الگوهای مشاهده شده در زمینه عرضه اولیه سهام شرکت ها در بازارهای بورس سراسر دنیا بررسی شده است. این سه الگو عبارتند از: بازده کوتاه مدت بیشتر شرکت های تازه وارد نسبت به بازده بازار، بازده بلند مدت کمتر این شرکت ها و وجود دوره های خاص در زمینه فعالیت شرکت های تازه وارد در بازار.
جامعه آماری شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس از ابتداری سال 1378 تا انتهای سال 1382 میباشد. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن و نیز حجم زیاد شرکت هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بازار بورس تهران عرضه نموده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در طی دوره مورد مطالعه، بازده کوتاه مدت شرکت های تازه پذیرفته شده در بازار بیشتر از بازده کوتاه مدت بازار است. از این نظر الگوی رفتار بازده کوتاه مدت سهام جدید (بازده اضافی کوتاه مدت شرکت های تازه وارد به بازار) در بورس اوراق بهادار تهران مشابه سایر کشورهای جهان است و شواهدی وجود دارد که نشان دهنده تاثیر اندک نوع موسسه حسابرسی شرکت تازه وارد به بازار بر روی بازده کوتاه مدت سهام جدید معامله شده در بازار بورس است. همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده حذف تاثیر نوع موسسه حسابرسی با توجه به تاثیر عوامل دیگر در نظر گرفته شده برای بررسی بازده کوتاه مدت شرکت های تازه وارد به بازار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Performance of Initial Public Offerings' Pricing in Tehran Security Exchange Market

نویسندگان [English]

  • Ahmad Zariffard 1
  • Hamed Mehrjoo 2
چکیده [English]

In this paper the principle subject is to survey the short-run return of initial public offering (IPO) in Tehran security exchange market. Three empirical patterns are documented and analyzed: short-run underpricing, hot issue markets and long-run underperformance.  In this article the IPOs in Tehran stock exchange market since 1378 to 1382 are analyzed. In this period market has extended very much and many IPOs entered it.
In the period in question, the results of this paper indicate that the short-run return of IPOs is higher than the short-run return of the market. This observed pattern is similar to other markets performance around the world. Moreover, the influence of some factors on the underperformance of IPOs is analyzed. Among these factors, only audit firms have influenced the underperformance of IPOs in Tehran market. But considering the joint effect of this factors, also audit firms lost her effect and no one of these factors can explain the observed pattern (underperformance of IPOs) i n Tehran stock exchange.