ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

صاحبنظران مالی به دلیل انتقاد وارده شده بر EVA، شکل پالایش شده ای از آن را مطرح میکنند که به جای تاکید بر قابلیت اتکاء اطلاعات بر مربوط بودن آنها تاکید میکند. به عبارت دیگر این معیار هزینه فرصت منابع به کار گرفته شده را بر مبنای ارزش بازار آنها محاسبه میکند و تحت عنوان REVA موسوم است که تحقیق حاضر درصدد مطالعه محتوای اطلاعاتی و قابلیت توضیح دهندگی آن برای معیارهای مختلف بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک (RVAR، RVOL،α) بوده است. با استفاده از جامعه آماری در دسترس که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، آزمون فرضیات تحقیق بر روی 50 شرکت فعال معرفی شده برای دوره تحقیق انجام شد و شدت همبستگی بین متغیرهای تحقیق و قابلیت توضیح دهندگی REVA برای تغییرات هرکدام ار معیارهای بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک  (RVAR، RVOL،α) مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان میدهد که بین REVA و معیارهای بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک رابطه همبستگی ضعیف مثبت وجود دارد و اینکه α (بازده تفاضلی یا غیرعادی سهام)، RVAR (بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک کل) و RVOL (بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک سیستماتیک) به ترتیب دارای بیشترین میزان همبستگی با REVA میباشند. یعنی:
rREVA,α > rREVA,RVAR > rREVA,RVOL
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Refined Economic Value Added (REVA) and Risk - Adjusted Stock Return

نویسندگان [English]

  • S.M. Shariat Panahi 1
  • Y. Badavar Nahandi 2
چکیده [English]

Financial experts in the response to critics of EVA, propose the refined form of EVA that focuses on relevance of information versus its reliability. In  other words' this measure that we call it "REVA", computes the opportunity cost of used resources in the base of their market values. In   this research we studied information content and explanatory power of REVA for different measures of risk-adjusted stock return. The hypothesis of this study was tested for 50 active corporations   introduced in the research period.  We   used  the available statistical society of corporations accepted in Tehran stock exchange, and tested the Correlation degree between variables of the research and the explanatory  power of REVA for  the changes  of different measures   for risk-adjusted   stock  return.  The  results  of this study   indicate   that,  there   is  a  weak  positive   correlation    between REV A and measures  of risk-adjusted  stock return,  and  a (differential or  abnormal   return)'   REV A  (total  risk-adjusted    stock  return),   and RVOL   (systematic    risk-adjusted    stock   return)    orderly    have   the greatest  correlation   coefficient  with REV A. It means:  rREVA,α > rREVA,RVAR > rREVA,RVOL

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance measures
  • Refined economic value added
  • Total risk-adjusted stock return
  • Systematic risk-adjusted stock return
  • Differential or abnormal return
  • Value creation