بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت خودرو با نگرش به روش های نوین حسابداری مدیریت در شرکت ایران خودرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس دانشگاه

چکیده

این پژوهش تجربی و کاربردی، اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تاکید خاص بر صنعت خودرو را بررسی کرده است. کنکاش در پژوهش های انجام شده و ادبیات پژوهش نشان دهنده انعکاس آثار پیوستن به WTO در قیمت و کیفیت محصولات متبلور میشود. انجام پژوهشی پیمایشی با استفاده از بخش بندی بازار خودرو در ایران و مقایسه آن با بازار اروپا بیانگر کاهش قیمت خودرو داخلی حدودا 30% با حفظ و افزایش کیفیت محصول ضرورتی برای حضور در بازار رقابتی جهان می باشد.
همچنین نتایج حاصل از همه پرسی انجام شده و آزمون فرضیات پژوهش نشان میدهد که برای رسیدن به چنین هدفی و حضور در بازار رقابتی (جهانی)، سیستم هزینه یابی هدفمند برای مدیریت هزینه به عنوان راه حلی انتخابی در کاهش بهای تولید است. این سیستم برای پژو 405 که نمونه بارز تقاضای خودرو در سالهای آینده است، به صورت عملی طراحی، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

The Effects of Joining W.T.O on Auto Industry Regarding the New Methods of Management Accounting in Iran Khodro

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 1
  • R. R. Esmaily 2
چکیده [English]

This Practical and experimental research focuses on the effects of joining Iran to W.T.O with emphasis on auto industry. The aim of this research i s to indicate the influences of joining W.T.O on price and quality. In this research with the use of market segmentation method, Iran's market is compared with the European one. The result shows that for remaining in the world competitive market two factors should be taken into consideration. First, the car price should be decreased up to 30 %. Second, the quality should be increased.
For achieving this goal, the system of cost management and target costing seem to be solution for price decrease. This system is accepted and used practically for Peugeot 405 which is the most required car in coming years.