عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

نظریات مختلفی به شکل دستوری و یا اثباتی ضرورت وجود فرایند حسابرسی به عنوان رکن نظارت بر تولید و ارائه اطلاعات مالی را توجیه نموده اند. در رابطه با جایگاه حسابرسی تقریبا بین همه نظریات این توافق وجود دارد که فرایند حسابرسی با استفاده از مکانیزم حرفه ای و به نمایندگی از عموم جامعه بر عهده نهادی مستقل از تولیدکنندگان اطلاعات مالی گذاشته شود. اثربخشی نقش نظارتی حسابرسی مستلزم وجود قدرت حرفه ای است تا حسابرسان با اعمال نظر و اصرار بر رعایت استانداردهای حسابرسی بتوانند به هدف تامین منافع عمومی جامعه نائل شوند. قدرت حرفه ای حسابرسان پشتوانه آنها در حل و فصل اختلافات با صاحبکاران بوده و رابطه مستقیم با مطلوبیت ارائه صورت های مالی دارد.
هدف این تحقیق شناسایی ابعادی از قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل و عوامل موثر بر آن و نیز ارزیابی آنها در شرایط موجود بوده است. یافته های تحقیق نشان میدهد قدرت حرفه ای از عوامل بسیاری اثرپذیر بوده و فعالان حرفه ای وضعیت موجود این عوامل را مطلوب ارزیابی نمی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Professional Power of Independent Audit

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Ruhollah Rajabi 2
چکیده [English]

A wide range of theories and hypotheses positively or normatively have justified the need for presences of audit process as a monitoring body for reassuring financial information provided to the public.
There is a consensus that the audit function should be performed in a professional framework. Nowadays this function in most countries is performed by audit profession as a society whole agent. Auditors act in the interest of primary stakeholders, whilst having regard to the wider public interest.   .
Effectiveness of audit function strongly depends on professional power of auditors. Professional power provides auditor the ability to influence clients' behavior regarding financial reporting to comply with Generally Accepted Accounting Standards, otherwise ability to disclose disagreements and other reportable conditions in their audit reports.
As a result this ability helps auditors serving public interest. Professional power supports auditor resolving conflicts between them and their clients regarding proper accounting treatment, presentation, disclosure, etc.
The main objectives  of  this  research  was  to  recognizing  some aspects of professional power of independent audit in Iran, factors affecting professional power and  appraisal  of  audit  profession  practitioners  of factors  current situation.
Research finding show that professional power affects from wide range of factors and practitioners are not satisfied with current situation of them.
Finally based on research findings some suggestions have been made both for application and future researches.