آگاهی حسابرسان از استاندارهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در ساختار اجتماعی-اقتصادی کنونی با تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران، وظیفه اظهار نظر نسبت به صورت حسابهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. ایفای این مسئولیت که متضمن ارائه ی خدمات مطمئن به جامعه است، باید در قالب اصئل و ضوابط حرفه ای و مدونی انجام گیرد. این اصول و ضوابط در حرفه حسابرسی که هدف آن اعتباربخشی است، استانداردهای حسابرسی خوانده میشود.
در این پژوهش بحث از آن است که آیا پس از گذشت نزدیک به سه سال از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی، حسابرسان نسبت به استاندردهای حسابرسی ملی و تغییرات صورت گرفته نسبت به وضعیت قبل آن آگاهی کافی دارند، تا در مراحل مختلف کار حسابرسی آنرا رعایت کرده و مدنظر قرار دهند؟
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که 75 تا 90 درصد حسابرسان از استاندردهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی آگاهی کافی دارند، ولی این آگاهی در سطح کلیه ی استانداردهای یکسان نمیباشد.

عنوان مقاله [English]

Awareness of Auditors of Auditing Standards Issued by Auditing Organization

نویسندگان [English]

  • Y. Hasas Yeganeh 1
  • P. Roohi 2
چکیده [English]

In the present socio-economic situation, the independent auditors have taken the responsibility of giving opinion on financial statement. To do this task which entails rendering reliable services to the society, they should work according to legal and professional basics and framework.
This framework with object of attestation, is named auditing standards.
In this research the awareness of auditors of auditing standards which
Is issued by auditing organization is investigated.
The  results  of  this  study  reveal  that  between  75  to  90  present  of auditors  have  sufficient  awareness  of  auditing  standards, but  the  study also  provides  evidence  that  the  awareness  isn't  the  same  for  all  kind  of different auditing standards.