کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی اختیاری
تعداد مقالات: 13
1. بررسی تاثیر همبستگی بین سود و زمانبندی اعلان آن بر کیفیت اقلام تعهدیp

دوره 13، شماره 53، بهار 1396، صفحه 91-112

10.22054/qjma.2017.8004

حمید حقیقت؛ محمد رحیم پور؛ نیکو خوانساری؛ رامین قربانی


5. عدم اطمینان محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 103-119

مهدی سدیدی؛ سجاد ابراهیمی درده


6. اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1389، صفحه 33-60

ویدا مجتهدزاده؛ سمانه صادقی عسکری


7. تاخیر اعلان سود و مدیریت سود

دوره 7، شماره 28، زمستان 1388، صفحه 115-141

10.22054/qjma.2010.6948

علیرضا مهرآذین


9. بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبتهای سودآوری بر ساختار سرمایه

دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 87-103

محمد علی آقایی؛ علی اکبر جوان؛ محمد ناظمی اردکانی؛ ابراهیم موسوی


10. رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 79-115

یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد


12. کیفیت گزارش مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه

دوره 6، شماره 21، بهار 1387، صفحه 1-30

محمد عرب مازار یزدی؛ سید محمد طالبیان


13. رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 173-212

حمید بداغی؛ حمیدرضا بزاززاده