عدم اطمینان محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدیران سعی دارند با استفاده از اختیار خود و انعطاف پذیری ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری، تاثیر عدم اطمینان محیطی را در رقم گزارش شده سود حسابداری کاهش دهند. این پژوهش به بررسی رابطه عدم اطمینان محیطی و اقلام تعهدی پرداخته است. برای دستیابی به این هدف از رگرسیون چندگانه و تحلیل همبستگی استفاده نموده ایم.
فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های مربوط به 159 شرکت نمونه از بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387-1379 مورد محک قرار گرفت.
یافته های پژوهش نشان میدهد که بین عدم اطمینان محیطی و اقلام تعهدی ارتباط معناداری وجود دارد و در شرایط عدم اطمینان اندازه اقلام تعهدی اختیاری بیشتر از اقلام تعهدی غیراختیاری میباشد، ولی تحت این شرایط نمیتوان ادعا نمود که نوسانات اقلام تعهدی غیر اختیاری بیشتر از اقلام تعهدی اختیاری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Uncertainty and the Managers' Use of Discretionary Accruals

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sadidi 1
  • Sajad Ebrahimidardeh 2
چکیده [English]

Managers are trying to decrease the environmental impact of uncertainty in the reported digit of accounting earnings using their authorities and the flexibility from the accounting standards. This paper aims to examine the relationship between environmental uncertainty   and accruals. In doing so, the research methodology was conducted on the basis of using multiple regression and correlation analysis.
The research hypotheses were analyzed through using the data related to 159 companies   from Tehran Stock Exchange during the period 1379-1387.  The research findings show that there is a significant relationship between environmental uncertainty and accruals and in the uncertain conditions, the size of discretionary accruals are more than the size of non-discretionary accruals. But under these conditions, it cannot be claimed that the variation of non-discretionary accruals are more than discretionary accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Uncertainty
  • Discretionary accruals
  • Non­discretionary accruals
  • Accounting earning