رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

بخش زیادی از ادبیات مرتبط با مدیریت سود، معطوف به چرایی، چگونگی و تبعات مدیریت سود بوده است و بررسی راهکارهایی جهت کنترل و مهار کردن این عمل، کمتر مورد توجه محققین بوده است. تحقیق حاضر افشاء بیشتر و کاملتر اطلاعات را به عنوان راهکارهایی جهت کاهش مدیریت سود مورد توجه قرار داده است.
در این تحقیق، کیفیت افشاء با استفاده از چک لیستی متشکل از 235 قلم افشاء اجباری (مطابق با استانداردهای حسابداری ایران) و مدیریت سود با استفاده از مدل اصلاح شده جونز براساس اقلام تعهدی اختیاری، اندازه گیری شده اند و نهایتا برای آزمون فرضیه تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. آزمون فرضیه تحقیق به دو صورت مقطعی برای هر یک از سالهای 1382 تا 1384 و تجمعی سه ساله انجام شده است.
نتایج حاصل از آزمون های به عمل آمده در این تحقیق در بررسی مقطعی سال به سال، تنها برای سال 1384 حاکی ازتایید فرضیه و وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت افشا و مدیریت سود میباشد. و در مجموع سه سال نیز نتایج نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Disclosure Quality and Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Hamid Bodaghi 1
  • HamidReza Bazaz Zadeh 2
چکیده [English]

The most investigation of earnings Management literature are about why and how earnings management are done and what the results of this behavior i s. But there have been very few researches on the ways to controlling this. This research pays attention to more and more complete disclosure as an approach for reducing earnings management.
In this research, disclosure quality is prepared and measured, using a check list containing 235 mandatory disclosure items (as Iranian accounting standards). Earnings management is also measured, using modified Jones Model, on discretionary accruals, and are finally used for testing the hypothesis. Hypothesis are tested as cross- sectional for the years 1382 to 1384 and accumulated.
The  results  in  year  to  year  investigations  only  for  the  year 1384 show  statistically  significant  negative relationship between disclosure  quality  and  earnings  management.  And in total of three years, investigations show no significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Mandatory disclosure
  • Discretionary accruals
  • Nondiscretionary accruals