مطالعات تجربی حسابداری مالی (QJMA) - واژه نامه اختصاصی