اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

این تحقیق به بررسی اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی با در نظر گرفتن اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت میپردازد. چارچوب مورد استفاده، مدل السون (1995) است؛ همچنین از مدل جونز (1991)، به عنوان مبنایی برای ایجاد دو مدل جداگانه به منظور تخمین اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده شده است. دراین راستا 10 فرضیه طراحی شد و با به کارگیری اطلاعات 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1383 تا 1387، بعد از محاسبه آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین به منظور توصیف و بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد که سود و ارزش دفتری اطلاعاتی مربوط در رابطه با ارزش شرکت است. همچنین مدیریت سود در سطح کل اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت مربوط بودن سود را کاهش میدهد؛ اما ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام فقط در صورت اعمال مدیریت سود از طریف اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت، کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Earnings Management on Value- Relevance of Financial Statement Information

نویسندگان [English]

  • V. Mojtahedzadeh 1
  • S. Sadeghi Askari 2
چکیده [English]

This study examines the impact of earnings management on the value -relevance of financial statement information by considering short-term and long-term discretionary accruals. This study uses valuation framework, developed by Ohlson (1995) and Jones (1991) as basis for developing two distinct models to examine short-term and long-term discretionary accruals.10 hypotheses have been designed for this purpose. To examine these hypotheses we use the information of 100 companies listed on Tehran - Stock -Exchange during 1383–1387 and Pierson correlation. The results demonstrate that, both Earnings and Book Value have value-relevance information about firms' value. Moreover, earnings management via short-term, long- term  and  total  discretionary  accruals  reduce  value  relevance  of earnings but value relevance of book value reduce only in presence of earnings management via long-term discretionary accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Relevance of information
  • Discretionary accruals