بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبتهای سودآوری بر ساختار سرمایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

از بحث برانگیزترین مسائل پیش روی شرکتها که در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد بقای آنها به شمار میرود، تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه و تعیین عوامل موثر بر آن می باشد. از سوی دیگر مدیریت سود به عنوان یکی از عوامل موثر بر ساختار سرمایه در موضوعات راهبری شرکتی مطرح می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبت های سودآوری بر ساختار سرمایه می باشد. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1382 تا 1386 تشکیل میدهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. در این تحقیق نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی اختیاری، بازده دارایی ها، بازده سرمایه و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری با نسبت بدهی دارد. همچنین بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد، ولی رابطه بین بازده دارایی ها و ساختار سرمایه تایید نگردید و در نهایت بین بازده سرمایه و ساختار سرمایه رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Earnings Management, Profitability Ratios and Firm Size on Capital Structure

نویسندگان [English]

  • M. A. Aghaei 1
  • A. A. Javan 2
  • M. Nazemi Ardakani 2
  • E. Mousavi 2
چکیده [English]

Decision making about capital structure and determining its effectiveness is increasingly important subject in managing of firms. In addition, earnings management is one of the effective factors on capital structure in corporate governance subjects. This study aimed to investigate the impact of earnings management, Profitability ratios and firm size on the capital structure of listed companies of Tehran Stock Exchange (TSE) in the period of 1382-1386.  A sample of 125 companies of TSE was taken for research study. For the analysis of data, multiple regression model approach was applied. Gearing ratio was taken as dependent variable whereas absolute discretionary accruals, ROA, ROE, and Size were used as independent variables. The results indicate that absolute discretionary accruals have insignificant effect on dependent variable. According to the results, Size, and   ROE have positive Impact on the capital structure of the listed companies in Tehran stock exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Discretionary accruals
  • Capital structure
  • Return on assets
  • Debt ratio