1. بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت خودرو با نگرش به روش های نوین حسابداری مدیریت در شرکت ایران خودرو

علی ثقفی؛ رحیم رباب اسماعیلی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1383، صفحه 1-23

چکیده
  این پژوهش تجربی و کاربردی، اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تاکید خاص بر صنعت خودرو را بررسی کرده است. کنکاش در پژوهش های انجام شده و ادبیات پژوهش نشان دهنده انعکاس آثار پیوستن به WTO در قیمت و کیفیت محصولات متبلور میشود. انجام پژوهشی پیمایشی با استفاده از بخش بندی بازار خودرو در ایران و مقایسه آن با بازار اروپا بیانگر ...  بیشتر

2. بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها، شاخصها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران

محمد نمازی؛ محمد سیرانی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1383، صفحه 25-60

چکیده
  این مقاله با استفاده از تئوری نمایندگی (کارگزاری) به بررسی دو موضوع مهم میپردازد: 1) ارتباط پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران با سود حسابداری، رشد سود ارزش افزوده بازار، 2) مطالعه سازه های مهم در تعیین پاداش مدیران عامل. در مورد اول، از اطلاعات شرکتهای سودده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع سالهای 1376 تا 1380 استفاده گردیده ...  بیشتر

3. بررسی اهمیت شاخص های تقلب بالقوه مالی

محمد رضا نیکبخت؛ محمد جواد شیخ

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1383، صفحه 61-94

چکیده
  در این پژوهش اهمیت علایم هشداردهنده از طریق بررسی دیدگاه های مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق تکنیک تحلیل عاملی و مشخص نمودن تفاوت معنی دار بین دو دیدگاه صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشانه دهنده این است که تمامی 42 علامت هشدار   دهنده مندرج در پرسش نامهبه عنوان علامت ...  بیشتر

4. ادارک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری

محمد عرب مازاریزدی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1383، صفحه 95-130

چکیده
  هدف از این مقاله تحقیقی، بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر فرآیندهای ادراک، قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران است. برای رسیدن به هدف از مدل مفهومی فرآیند شناختی برمبنای نظریه موسوم به مدل سازی ساختاری کوواریانسی (مدل سازی علّی) استفاده شده است. اینکه: آیا فرآیند های ادراک، قضاوت و تصمیم گیری تمام سرمایه گذاران، در مواجهه با اطلاعات حسابداری، ...  بیشتر

5. ارتباط و همبستگی شاخص های داخلی ارزش آفرینی واحدهای تجاری با شاخص های خارجی ارزیابی عملکرد

محمد حسین دستگیر؛ ناصر ایزدی نیا

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1383، صفحه 131-155

چکیده
  ارزشیابی اوراق بهادار با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی از شیوه های مطرح در کشورهای پیشرفته مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد است. اجرای این مدل ها نیازمند فرآیند محاسباتی بالنسبه طولانی و پیچیده میباشد و به همین دلیل در نگرش اولیه اجرای این مدلها در عمل دشوار به نظر میرسد. یکی از اهداف پژوهش حاضر آن بوده است که ...  بیشتر

6. آگاهی حسابرسان از استاندارهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی

یحیی حساس یگانه؛ پژمان روحی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1383، صفحه 157-169

چکیده
  در ساختار اجتماعی-اقتصادی کنونی با تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران، وظیفه اظهار نظر نسبت به صورت حسابهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. ایفای این مسئولیت که متضمن ارائه ی خدمات مطمئن به جامعه است، باید در قالب اصئل و ضوابط حرفه ای و مدونی انجام گیرد. این اصول و ضوابط در حرفه حسابرسی که هدف آن اعتباربخشی است، استانداردهای حسابرسی ...  بیشتر