نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دکتری حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش اهمیت علایم هشداردهنده از طریق بررسی دیدگاه های مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق تکنیک تحلیل عاملی و مشخص نمودن تفاوت معنی دار بین دو دیدگاه صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشانه دهنده این است که تمامی 42 علامت هشدار   دهنده مندرج در پرسش نامهبه عنوان علامت هشداردهنده توسط دو گروه شناسایی شده اند. همچنین با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به روش اکتشافی مشخص گردید که این علایم از 5 عامل به ترتیب ریسک پذیری و خطر جویی، ویژگیهای مدیریت، ویژگی های اقتصادی، بی ثباتی، ناتوانی و ناکافی بودن سودآوری، ویژگی های ساختاری اشباع شده اند. به علاوه نتایج آزمون t موید عدم وجود تفاوت معنی دار در اکثر علایم هشداردهنده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of Importance of Financial Fraud Warning Signs

نویسندگان [English]

  • M. R. NikBakht 1
  • M. J. Sheikh 2

چکیده [English]

I n this research the importance of "warning signs" (Red flags) concerning financial fraud, considering the views and ideas of companies’ accounts managers accepted in Tehran Stock Exchange and opinion and ideas of members of official associations of accountants on evaluation, research  by  different angles between  the above ideas has been accepted.
The result of the research reflects that all 42 “warning signs” accepted and declared in questioner by both.
In addition by using factor analysis and by discovery methods is five factors described below.
I - Acceptance of risks and looking for dangers
2- Management characteristics
3-     Economical characteristics
4-      Constructive characteristics being saturated
5-     Unstableness, inabilities and insufficiency in profit making.
In  addition  result  of  the  test  proves  absence  of  significant  difference   i n the most “warning signs” (red flags).