ادارک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری حسابداری

چکیده

هدف از این مقاله تحقیقی، بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر فرآیندهای ادراک، قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران است. برای رسیدن به هدف از مدل مفهومی فرآیند شناختی برمبنای نظریه موسوم به مدل سازی ساختاری کوواریانسی (مدل سازی علّی) استفاده شده است. اینکه: آیا فرآیند های ادراک، قضاوت و تصمیم گیری تمام سرمایه گذاران، در مواجهه با اطلاعات حسابداری، از نظر ارزیابی اطلاعات و دقت و صحت تصمیم گیری یکسان است؟، سوال اساسی تحقیق را تشکیل میدهد. برمبنای شاخص تعیین نوع شخصیت، سرمایه گذاران مورد آزمون در یکی از دو گروه عمده "اطلاعات مداران" و "مفهوم مداران" قرار گرفتند. این سرمایه گذاران که از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های سرمایه گذاری بودند پس از ارزیابی و قضاوت نسبت به اطلاعات مالی شرکت های واقعی به تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در آنها پرداختند. در این تحقیق اصول مستخرجه از روانشناسی با دستاوردهای متدولوژیکی در روان سنجی، اقتصاد سنجی، و آمار در قالب مدل سازی ساختاری کوواریانسی تلفیق گردیده است. یافته ها حاکی از آن است که اطلاعات حسابداری بر ادراک و قضاوت سرمایه گذاران "اطلاعات مدار" و "مفهوم مدار" اثر میگذارد و ادراک و قضاوت در هر دو گروه عامل مهم و تعیین کننده ی سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری است. از طرف دیگر، فرآیندهای ادراکی، قضاوتی و تصمیم گیری سرمایه گذاران یکسان نیست. تصمیم گیرندگان اطلاعات مدار درست تر تصمیم میگیرند و تصمیم گیرندگان مفهوم مدار اطلاعات مالی (نسبت های مالی) را درست تر ارزیابی میکنند.

عنوان مقاله [English]

Perception of Accounting Information Judgment on them and Investments Decision

نویسندگان [English]

  • M. Arab Mazar Yazdy 1
  • A. Massihabadee 2
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the effects of accounting information on investors ' perception, judgment, and decision making processes. A cognitive process conceptual model which is based on covariance structural modeling (casual modeling) was used to realize the goal. The main question in this research is: whether all Investors’ perception, judgment and decision making processes, in relation with information assessment and accuracy and soundness decision choices, is the same when they are presented with financial information? Based upon Meyers Briggs Type Indicator (MBTI) subjects were placed in one of two main groups, Data Driven and concept Driven. They were managers and high experts of investment companies, and they decided about investing in real corporations after assessment and judgment on those corporations' financial information.
In this research extracted principles of psychology have consolidated with methodology outputs in psychometric, econometric, and statistical techniques in a covariance structural modeling framework. Findings suggest that  accounting    information    effect    on    Data    Driven    and concept  Driven  Investors' perception  and judgment, and  perception and judgment is an  important  determinant  in  investment or non-investment. On the other hand , Investors' perceptual, judgmental and decision choices are  not  the  same,  Data-Driven investors make  better  decisions  and concept-Driven decision makers   evaluate   financial   information (financial  ratios ) more positively.