دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگی‌های گزارشگری مالی شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/qjma.2021.54635.2187

شکوفه نکوئی زاده؛ محسن دستگیر؛ سعید علی احمدی


2. تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/qjma.2021.39721.1957

آرین قهرمانی؛ قاسم بولو؛ محمد مرفوع


3. عملکرد حسابرسان در جلسات توفان فکری تقلب: تکنیک گروه اسمی و تعاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/qjma.2021.17790.1514

سید محمود موسوی شیری؛ مهدیه یزدانی؛ مهین میرزایی


5. ویژگی‌های کمیته حسابرسی و جریان وجه نقد آزاد؛ آزمون نظریه‌های نمایندگی و هزینه معاملات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/qjma.2021.49592.2116

مصطفی عبدی؛ حسن زلقی؛ مهدی کاظمی علوم؛ مجید علی بیگلو


6. ویژگی‌های حسابرس، گرایش‌های حرفه‌ای و تجاری، و تأثیر آنها بر کیفیت حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/qjma.2021.50466.2132

محمدحسین صفرزاده؛ عباس هوشمند کاشانی


7. اندازه گیری پویای پایداری شبکه بین بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/qjma.2021.47435.2077

طیبه زنگنه؛ محمد علی رستگار؛ کاظم چاوشی؛ میر فیض فلاح شمس