دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس: رویکرد معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22054/qjma.2019.46462.2053

زهرا فتحی؛ مهدی بهارمقدم؛ امید پورحیدری


2. نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب با تأکید بر کاهش ناهمخوانی بین معیارهای مالی و غیر مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22054/qjma.2021.49296.2114

جواد شکرخواه؛ فرشته احمدی پاک؛ اسحاق بهشور


3. تبیین مدلی برای سنجش سرمایه انسانی مدیرعامل با استفاده از شاخص آنتروپی شانون و بررسی اثر آن بر کیفیت پیش بینی سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22054/qjma.2021.56501.2202

مهدی عربصالحی؛ قدرت الله نیک زاد چالشتری؛ داریوش فروغی


4. میزان اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی با توجه به راهبرد پرورش مدیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22054/qjma.2021.56026.2200

وحید منتی؛ اخت هارون علی پور


5. شناخت رویکردهای تفکر انتقادی حسابرسان و بازنمایی آن در قالب تحلیل‌های پیوندی(تحلیل کیفی/تعاملی (IQA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22054/qjma.2021.51892.2147

محمد پورسمیعی؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ مهدی صفری گرایلی


6. تاثیر سرمایه‌گذاری و رتبه اعتباری بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و ارزش شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22054/qjma.2021.48408.2091

رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ؛ سجاد چینه کش