حسابداری مالی
معاملات با اشخاص وابسته‌ و حق‌الزحمه غیر منتظره حسابرسی شرکت‌های زیان‌ده؛ آزمون‌ اثر تعدیلی ساختار مالکیت

محمد خطیری؛ علی قاسمی؛ مهتاب درویش تبار احمد چالی؛ امید مهری نمک آورانی‌

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1401، ، صفحه 177-205

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.59138.2235

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی اثر ساختار مالکیت در تعدیل ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته‌ و حق‌الزحمه غیر منتظره حسابرسی در شرکت‌های زیان‌ده پرداخته است. ‌در این مسیر و به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 71 شرکت برای یک دوره ده ساله ‌از ابتدای سال 1389 تا پایان سال‌ 1398 استخراج، ‌متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون‌های آماری لازم صورت گرفت. ...  بیشتر

بررسی تاثیر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید اله بخشی؛ پرویز پیری؛ مهدی حیدری

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، ، صفحه 21-43

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.10412

چکیده
  هدف این مقاله بررسی اثر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد . جهت نیل به این هدف ، نمونه ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1387تا 1396 با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و اطلاعات آنها با استفاده از روش همبستگی و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزارهایE-views ...  بیشتر

رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

امین ناظمی؛ علیرضا ممتازیان؛ محسن صالحی نیا

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1392، ، صفحه 157-184

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از متغیرهایساختار مالکیت (مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت) وترکیب هیئت مدیره (اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و دوگانگی نقش مدیر عامل) به عنوان ...  بیشتر

عملکرد بلندمدت عرضه های اولیه سهام در ایران: آزمون تجربی برخی از عوامل مرتبط

سید حسین علوی طبری؛ علی رحمانی؛ شلیر مکی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، ، صفحه 73-96

چکیده
  این تحقیق به بررسی عملکرد بلندمدت سهام عرضه اولیه، در بازار اوراق بهادار تهران میپردازد. همچنین رابطه برخی ویژگی های شرکت ها در زمان ورود به بورس با عملکرد بلندمدت سهام آزمون میشود. این ویژگی ها که طبق تحقیقات قبلی بر عملکرد عرضه های اولیه موثر بوده اند، شامل اندازه، عملکرد شرکت قبل از ورود به بورس، ساختار مالکیت قبل و بعد از ورود به ...  بیشتر