نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی تاکستان، قزوین، ایران. alighasemi.acc@gmail.com

3 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی اثر ساختار مالکیت در تعدیل ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته‌ و حق‌الزحمه غیر منتظره حسابرسی در شرکت‌های زیان‌ده پرداخته است. ‌در این مسیر و به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 71 شرکت برای یک دوره ده ساله ‌از ابتدای سال 1389 تا پایان سال‌ 1398 استخراج، ‌متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون‌های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس‏ رویدادی است. یافته‌ها بیان داشت یک ارتباط مثبت و معنادار میان معاملات با اشخاص وابسته‌ و حق‌الزحمه غیر منتظره حسابرسی وجود داشته و استقلال هیات مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل بر این ارتباط، بصورت معناداری اثرگذار است. از طرفی اندازه هیات مدیره و ثبات مدیرعامل؛ بر این ارتباط اثر معناداری نداشتند. بر این اساس می‌توان بیان داشت معاملات با اشخاص وابسته موجب افزایش هزینه‌های غیر منتظره حسابرسی شده و استقلال هیات‌مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل موجب کاهش ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته و هزینه‌های غیر منتظره حسابرسی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Losses Firm's Related Party Transaction and Unexpected Auditing Fees; Testing the Adjustment Effect of Corporate Ownership Structure

نویسندگان [English]

 • Mohammad Khatiri 1
 • Ali Ghasemi 2
 • Mahtab Darvishtabar Ahmad Chali 3
 • Omid Mehri Namak Avarani 3

1 َAssistant professor of Accounting, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran.

2 M.A of Accounting, Takestan Institute of Higher Education, Qazvin, Iran

3 PhD.student of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

The present study investigates the effect of ownership structure in adjusting relationship between related party transactions and unexpected audit fees in loss-making companies. In this way and order to achieve research objectives; Data of 71 companies were extracted for a ten-year period from the beginning of 2010 to the end of 2019, the research variables were calculated and the necessary statistical tests were performed. The method of this research is descriptive-correlational and its design is experimental using post-event approach. The Results Findings There is a positive and significant relationship between transactions with related parties and unexpected audit fees, and the independence of board of directors and duality of CEO's role have a significant effect on this relationship. On the other hand, the size of the board and CEO stability; They had no significant effect on this relationship. Conclusion say Transactions with related parties increase the unexpected costs of auditing and the independence of the board of directors and the duality of the role of the CEO reduce the relationship between transactions with related parties and unexpected auditing costs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ownership structure
 • Related Party Transaction
 • Unexpected audit fees
 1. ایوبی اسبورزی، سمیه.‌(1399). بررسی تأثیر تعدیلی حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران. پارسای داخل کشور کارشناسی‌ارشد، موسسه آموزش عالی سارویه.
 2. بابااحمدی، بهاره. (1398). ‌اثر تعدیل‌کننده تمرکز مالکیت بر استقلال هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی. پارسای داخل کشور کارشناسی‌ارشد. موسسه آموزش عالی هشت بهشت، گروه حسابداری.
 3. باغومیان، رافیک،‌ محمدی، عرفان. (1399). اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، ‌دوره 17، شماره 67.
 4. برنده‌نوروزانی، حکیمه، شیرزادی، منصور، فروتن، حجت، محبی، مریم.‌(1395)‌. بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، دوره 1.
 5. بنافی، محمد، غیوری مقدم، علی، دانا، محمد مهدی. (1394). بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینه‌های نمایندگی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 12، شماره 45 - شماره پیاپی 45.
 6. پناهی، مسعود‌. (1392). بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته با مالکیت نهادی (‌بلندمدت/کوتاه‌مدت) و ترکیب هیئت‌مدیره شرکت‌ها. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کار - دانشکده حسابداری و مدیریت.
 7. پناهی، یوسف. (1397). تأثیر حجم معامله با اشخاص وابسته بر میزان حق‌الزحمه غیرمنتظره حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده علوم انسانی‌.
 8. حسینی، سیدشایان.‌(1397). ‌عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرس با تأکید بر ساختار مالکیت. پارسای داخل کشور کارشناسی‌ارشد، موسسه آموزش عالی رجاء، دانشکده علوم انسانی.
 9. شاه‌کرمی، مصطفی. (1397). بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه حسابرسی با در نظر گرفتن ویژگی‌های کمیته حسابرسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
 10. محمدی، سید‌مهدی. (1398). تبیین سطح ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته و تعیین حق‌الزحمه خدمات حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پارسای داخل کشور کارشناسی‌ارشد، موسسه آموزش عالی حکیمان - بجنورد، گروه حسابداری.
 11. واعظ، سید‌علی‌، احمدی، وریا. (1393). تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی و تعداد بند اظهارنظر حسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی. حسابرسی‌. نظریه و عمل، سال اول، شماره 2‌، پاییز 93، صص 1 -21.
 12. Arpita, A., & Saurabh, H‌. (2019).‌ Internationalization, related party transactions, and firm ownership structure: Empirical evidence from an emerging market. Research in International Business and Finance, 48, 340-352.
 13. Choi, J.‌, Kim, J., & Zang, Y‌. (2010).‌ Do abnormally high audit fees impair audit quality? Auditing: A. Journal of Practice & Theory, 29 (2)‌, 115–140.
 14. James, J., & LinYin-Hua‌, Y‌‌. (2020).‌ Internal capital markets, ownership structure, and investment efficiency: Evidence from Taiwanese business groups. Pacific-Basin Finance. First available on 7 February 2020
 15. ‌(2009)‌. Guide on Fighting Abusive Related Party Transaction In Asia.
 16. Shashank, B., & Thenmozhi, M. (2020).‌ Does Concentrated Founder Ownership Affect Related Party Transactions? Evidence from an Emerging Economy. Research in International Business and Finance, 53, 101206
 17. William, B‌., Joseph, L‌., Regin, R., & Dan, S‌‌. (2019).‌ Misclassification of audit-related fees as a measure of internal control quality. Advances in Accounting, 46, 100425.
 18. Yuan, G‌., Shana, I‌., & Troshani, A‌. (2019).‌ Managerial ownership, audit firm size, and audit fees: Australian evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 35, 18-36.
 19. Yuan, G. (2019).‌ Do corporate governance and disclosure tone drive voluntary disclosure of related-party transactions in China? Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 34, 30-48.