نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی تاکستان، قزوین، ایران. alighasemi.acc@gmail.com

3 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی اثر ساختار مالکیت در تعدیل ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته‌ و حق‌الزحمه غیر منتظره حسابرسی در شرکت‌های زیان‌ده پرداخته است. ‌در این مسیر و به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 71 شرکت برای یک دوره ده ساله ‌از ابتدای سال 1389 تا پایان سال‌ 1398 استخراج، ‌متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون‌های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس‏ رویدادی است. یافته‌ها بیان داشت یک ارتباط مثبت و معنادار میان معاملات با اشخاص وابسته‌ و حق‌الزحمه غیر منتظره حسابرسی وجود داشته و استقلال هیات مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل بر این ارتباط، بصورت معناداری اثرگذار است. از طرفی اندازه هیات مدیره و ثبات مدیرعامل؛ بر این ارتباط اثر معناداری نداشتند. بر این اساس می‌توان بیان داشت معاملات با اشخاص وابسته موجب افزایش هزینه‌های غیر منتظره حسابرسی شده و استقلال هیات‌مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل موجب کاهش ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته و هزینه‌های غیر منتظره حسابرسی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Losses Firm's Related Party Transaction and Unexpected Auditing Fees; Testing the Adjustment Effect of Corporate Ownership Structure

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khatiri 1
  • Ali Ghasemi 2
  • Mahtab Darvishtabar Ahmad Chali 3
  • Omid Mehri Namak Avarani 3

1 َAssistant professor of Accounting, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran.

2 M.A of Accounting, Takestan Institute of Higher Education, Qazvin, Iran

3 PhD.student of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

The present study investigates the effect of ownership structure in adjusting relationship between related party transactions and unexpected audit fees in loss-making companies. In this way and order to achieve research objectives; Data of 71 companies were extracted for a ten-year period from the beginning of 2010 to the end of 2019, the research variables were calculated and the necessary statistical tests were performed. The method of this research is descriptive-correlational and its design is experimental using post-event approach. The Results Findings There is a positive and significant relationship between transactions with related parties and unexpected audit fees, and the independence of board of directors and duality of CEO's role have a significant effect on this relationship. On the other hand, the size of the board and CEO stability; They had no significant effect on this relationship. Conclusion say Transactions with related parties increase the unexpected costs of auditing and the independence of the board of directors and the duality of the role of the CEO reduce the relationship between transactions with related parties and unexpected auditing costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership Structure
  • Related party transaction
  • Unexpected audit fees