حسابداری مالی
1. تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

موسی بزرگ اصل؛ محمد مرفوع؛ مهدی ماهان‌نژاد

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 79-107

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.57363.2211

چکیده
  ویژگی‌های زبانشناختی اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت واحد تجاری، می‌تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف انتقال واقعیت‌های اقتصادی شود. بر همین اساس در سالیان اخیر این ویژگی‌ها همواره مورد توجه پژوهش‌های حوزه حسابداری و مالی رفتاری بوده‌ است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشد. ...  بیشتر

2. تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل

علی ابراهیمی کردلر؛ موسی جوانی قلندری؛ کیانوش گنجی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، ، صفحه 149-178

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2017.7740

چکیده
  تئوری های موجود دو پیش بینی متناقض در ارتباط با رقابت پذیری صنایع و حق الزحمه حسابرسی شرکت هاارائه می دهند. رقابت پذیری صنایع از یک طرف مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران شرکت ها راکاهش داده و دقت صورت های مالی را افزایش می دهد. بنابراین ریسک ارزیابی شده حسابرسی توسطحسابرسان را کاهش داده و حسابرسان تمایل دارند برای شرکت هایی که ...  بیشتر

3. تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل

علی ابراهیمی کردلر؛ موسی جوانی قلندری؛ کیانوش گنجی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.7792.1276

چکیده
  تئوری‌های موجود دو پیش‌بینی متناقض در ارتباط با رقابت‌پذیری صنایع و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها ارائه می‌دهند. رقابت‌پذیری صنایع از یک طرف مسائل‌ نمایندگی بین مدیران و سهامداران شرکت‌ها را کاهش داده و دقت صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد. بنابراین ریسک ارزیابی‌شده حسابرسی توسط حسابرسان را کاهش داده و حسابرسان تمایل دارند برای ...  بیشتر

4. عوامل موثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی

یحیی حساس یگانه؛ علی اصغر عرب احمدی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، ، صفحه 93-114

چکیده
  علی رغم وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار، که مشکل گزینش نادرست(پذیرش صاحبکار نامطلوب) را به وجود خواهد آورد؛ حسابرس باید پیش از ایجاد هرگونه رابطه با صاحبکار احتمالی، کلیه جوانب کار حسابرسی را مورد ارزیابی قرار دهد، زیرا صاحبکار متقاضی که مووسه حسابرسی آنها را خواهد پذیرفت، سرانجام ترکیب صاحبکاران موجود در پرتفو موسسه ...  بیشتر

5. بررسی اهمیت شاخص های تقلب بالقوه مالی

محمد رضا نیکبخت؛ محمد جواد شیخ

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1383، ، صفحه 61-94

چکیده
  در این پژوهش اهمیت علایم هشداردهنده از طریق بررسی دیدگاه های مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق تکنیک تحلیل عاملی و مشخص نمودن تفاوت معنی دار بین دو دیدگاه صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشانه دهنده این است که تمامی 42 علامت هشدار   دهنده مندرج در پرسش نامهبه عنوان علامت ...  بیشتر