گزارش های حسابداری
لحن مورداستفاده در گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیلگری الزامات استاندارد حسابرسی شماره700

معصومه شهسواری؛ محمدرضا عباسزاده؛ حمزه حصاری

دوره 19، شماره 76 ، اسفند 1401، ، صفحه 131-161

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.64696.2328

چکیده
  در پژوهش حاضر به رابطه اطلاعات کیفی گزارش حسابرس و کیفیت حسابداری پرداخته شده است. به‌طور خاص، رابطه لحن گزارش حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی (معیار کیفیت حسابرسی مبتنی بر ورودی فرآیند حسابرسی) با توجه به مفاهیم ریسک، ریسک تجاری صاحبکار و ریسک دادخواهی، مورد بررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌های 360 سال-شرکت پذیرفته ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت ها

احمد احمد پور؛ معصومه شهسواری؛ علیرضا عموزاد خلیلی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، ، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7097

چکیده
  در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبرو هستند؛ سلامت مالی و شناسایی عواملی که منجر به بحران های مالی می شوند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر محافظه کاری و ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت های آلتمن و جهت z ' پذیرفته شده ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت‌ها؛ محافظه کاری حسابداری در کنار یا مقابل ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی!؟

احمد احمدپور؛ معصومه شهسواری؛ علیرضا عموزاد خلیلی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.4368.1169

چکیده
  در عصری که شرکت‌ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش‌های فراوانی روبرو هستند؛ سلامت مالی و شناسایی عواملی که منجر به بحران‌های مالی می‌شوند از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر محافظه کاری و ویژگی‌های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق ...  بیشتر

مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر سودآوری آتی شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران

احمد احمدپور؛ معصومه شهسواری

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، ، صفحه 37-58

چکیده
  این پژوهش به بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آتی و تأثیر کیفیتسود در شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 8315 تا پایان 8309 می پردازد.اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده است. هم چنین در اینتحقیق تأثیر چهار ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، ...  بیشتر