دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 1-181 (چاپ شماره 56 درتابستان97 انجام شد) 
7. بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیان

صفحه 155-181

10.22054/qjma.2018.8783

محمود لاری دشت بیاض؛ محمدجواد ساعی؛ آرش قربانی