نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اثرتمامیعواملمؤثربربازدهموردانتظار،دربتاخلاصه می‎شود. واقعینبودن بسیاریازمفروضاتاین مدل، زمینهتوسعهوگسترشمدل‌های قیمت‌گذاری دیگری را فراهم ساخت کههریک،بهنوبهخودبانقضیکیازمفروضاتیادشده،منجر به توسعه مدل‌های جدیدی گردید. از جمله مباحث نوین و مطروحه در این حوزه می‌توان به گنجانده شدن عوامل چولگی و کشیدگی در مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد.  بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه سوم و چهارم بر بازده آتی سهام با استفاده از داده‌های مقطعی و براساس مدل فاما مکبث پرداخته است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نوعپژوهش‌های توصیفی - همبستگی می‌باشد که در آن تأثیر چولگی و کشیدگی توزیع بازده سهام و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام از طریق سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام این پژوهش، نمونه‌ای متشکل از 76 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دربازه‌ زمانی 1389 الی 1393 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. براساس نتایج پژوهش، ضریب چولگی، گشتاور مرتبه سوم، بر بازدهی آتی سهام تأثیرگذار بوده و رابطه منفی با آن دارد. به بیان دیگر، هرچه چولگی منفی توزیع بیشتر باشد، بازدهی آتی سهام بیشتر خواهد بود. همچنین نوسانات غیرسیستماتیک بازده سهام تأثیر مثبت بر بازدهی آتی سهام دارد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار با تحمل ریسک بیشتر به واسطه افزایش نوسانات غیرسیستماتیک، انتظار بازدهی بیشتری در آینده را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

TheImpact of Higher Moments and Nonsystematic Volatility on Future Stock Return using Fama-MacBeth Model

نویسندگان [English]

  • Javad Shekarkhah 1
  • Ghasem Bolu 2
  • Mohammad Haghighat 3

1 Assistant Professor of Accounting Department, Allameh Tabataba’i University, Tehran

2 Associate Professor of Accounting Department, Allameh Tabataba’i University, Tehran

3 M.S. of Financial Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran

چکیده [English]

In capital assets pricing model (CAPM) frame, the all effective factors in expected return, are summarized in Beta. As many assumptions in this model are not real, it necessitates the development of new models, and each one of them in its own part caused a new deficiency in mentioned assumptions. In CAPM the assumptions are based on the fact that distribution of returns is normal and all investors are risk averse. However, distribution of returns is not always normal and often there is a significant difference between normal distributions. Mean-variance can be the best method for decision making. If distribution of returns is not normal, then mean-variances generalization is not working. Existence of representative problems, valid or limited debts, correlation between volatility and pricing, and compound returns are factors lid to asymmetry in portfolio returns. As a result, this paper by using cross sectional data and based on Fama-Mac Beth model is analyzing the effect of higher moments on future stock return. In this paper, because of applied target as descriptive research there is a correlation which the effect of skewness and kurtosis of equity return distribution and nonsystematic volatility on future stock return is examined by three different hypothesis. In order to accomplish this paper, a sample of 76 firms participating in Tehran exchange stock between 1389 to 1393 as systematically elimination is selected. As a result of this research, skewness coefficient is effective on future stock return and has a negative relationship with it. On the other hand, whatever the skewness of distribution is negative, then the future stock return is going up. And also there is a positive effect between nonsystematic volatility of equity return and future’s return. On other word, investor by increasing nonsystematic volatility and accepting higher risks, expects higher return in the future

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Stock Return
  • Skewness and Kurtosis Equity Return Distribution
  • Nonsystematic Volatility
افلاطونی، عباس. (1394). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. تهران: انتشارات ترمه، چاپ دوم، ویرایش دوم.
بدری، احمد، عرب مازار یزدانی، محمد و دولو، مریم. (1393). گشتاورهای مرتبه بالاتر و معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک. فصلنامهعلمیپژوهشیدانشسرمایهگذاری، 11: 1-23.
بودی، زوی، کین، الکس و مارکوس، آلان جی. (2014). مدیریت سرمایه‌گذاری (جلد اول). ترجمه مجید شریعت‌پناهی، روح اله فرهادی و محمد امینی‌فر (1393)، تهران: انتشارات بورس.
تهرانی، رضا، بلگوریان، میثم و نبی‌زاده، احمد. (1387). بررسی تأثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 4: 35-52.
خدامی‌پور، احمد، دلدار، مصطفی و چوپانی، محسن. (1392). بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و چرحه عمر شرکت بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 38: 167-143.
دولو، مریم و بدری، احمد. (1393). قیمت‌گذاری ریسک خاص: شواهدی از مدل فاما- مک‌بث و عامل تنزیل تصادفی (SDF). مجلهمهندسیمالیومدیریتاوراقبهادار، 21: 89-106.
دولو، مریم و فرتوک‌زاده، حمیدرضا. (1395). تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیرسیستماتیک، دانش حسابداری، 26: 85-106.
راعی، رضا و پویان‌فر، احمد. (1389). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت.
راعی، رضا و سعیدی، علی. (1385). مبانی مدیریت مالی و مدیریت ریسک. تهران: انتشارات سمت.
راعی، رضا، بهاروند، سعید و موفقی، مسعود. (1389). قیمت‌گذاری دارایی با عوامل بیشتر (بررسی تجربی در بورس تهران با استفاده از داده‌های تلفیقی). فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 4: 101-115.
رستمی، محمدرضا، بهزادی، عادل و کلانتری بنجار، محمود. (1394). گشتاورهایمراتب بالاتر در بهینه‌سازی سبد سهام در محیط فازی. مجلهمهندسیمالیومدیریتاوراقبهادار، 24: 41-61.
ریاحی بلکویی، احمد. (2002). تئوری‌های حسابداری. ترجمه علی پارساییان (1381)، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
عباسی، ابراهیم و غزلجه، غفار. (1391). آزمون تأثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام. مجله دانش حسابداری،11: 161-180.
عرب مازار یزدی، محمد، بدری، احمد و دولو، مریم. (1394). قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، 47: 46-23.
فتحی، زاداله، امیرحسینی، زهرا و احمدی‌نیا، حامد. (1391). مروری بر مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با نگرش بر مدل‌های اقتصادی نوین مبتنی بر آن. دوماهنامهبررسیمسائلوسیاست‌هایاقتصادی، 7 و 8:27-46.
گجراتی، دامودار. (1978). مبانی اقتصادسنجی. ترجمه حمید ابریشمی (1387)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم.
 Amaya, Diego, Christoffersen, Peter, Jacobs, Kris, & Vasquez, Aurelio. (2015). Do Realized Skewness and Kurtosis Predict the Cross-Section of Equity Returns? Journal of Financial Economics, 118: 135-167
Bali, Turan G, Hu, Jianfeng & Murray, Scott. (2013). Option Implied Volatility, Skewness, and Kurtosis and the Cross-Section of Expected Stock Returns. WorkingPaper.
Boyer, Brian, Mitton, Todd & Vorkink, Keith. (2010). Expected Idiosyncratic Skewness. The Review of Financial Studies, 23(1).
Brockett, P. L. & Kahane, Y. (1992). Risk, Return, Skewness and Preference. Journal of Management Science, 38 (6): 851–866.
Chang, B. Y., Christoffersen, P. & Jacobs, K. (2013). Market Skewness Risk and the Cross section of Stock Returns. Journal of Financial Economics, (107):46–68.
Chen, Nai-Fu, Roll, Richard & Ross, Stephen A. (1986). Econoic forces and the stock market: Testing the APT and alternative asset pricing theories. Journal of Business, 59: 383-403.
Christi-David, R. & Chaudhry, M. (2002). Coskwness and Cokurtosis in futures markets. Journal of Epirical Finance, 8: 55-81.
Dittmar, R. F. (2002). Nonlinear Pricing Kernels, Kourtsis Preference, and Evidence from the Cross Section of Equity Returns. Journal ofFinance, 57(1): 369-403
French, Kenneth R., Schwert, William G. & Stambaugh, Robbert F. (1987). Expected stock returns and volatility. Journal of financial Economics, 19: 3-29.
Harvey, C. R. & Siddique, A. (2000). Conditional Skewness in Asset Pricing Tests. Journal of Finance, 55(3): 1263-1295.
Kim, T. (2015). Does individual stock skewness/ coskewness reflect portfolio risk? Finance Research Letters, (Article in Press)
Lee, John Byong Tek. “Higher Idiosyncratic Moments and the Cross-Section of Expected Stock Returns”. PH.D Thesis. 2008.
Petkova, R. & Zhang. L. (2005). Is Value Riskier than Growth? Journal of financial Economics, 78: 187-202.
Spiegel, M. & Wang, X. (2005). Cross-Sectional Variation in Stock Returns: Liquidity and Idiosyncratic Risk. Working Paper
Wagner, Hans. (2011).Volatility's Impact onMarket Returns. Retrieved from http://investopedia.com