نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

2 دانشگاه ایلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

چکیده

در دنیای کنونی، مشخصات یک شرکت صرفاً در رابطه با مسائل مالی اثبات نمی‌شود، بلکه نیاز به گنجاندن دیدگاه-های زیست محیطی و اجتماعی پدید آمده است. بر این اساس سطح آگاهی از فعالیت‌های اجتماعی و زیست محیطی به سرعت در حال رشد بوده و این دیدگاه در سال‌های اخیر تحت عنوان عملکرد پایداری مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با مفاهیم نظریه اقتضایی، اجرای رویکرد پایداری بسته به شرایط مختلف سازمان می‌تواند به طور قابل-توجهی متفاوت باشد. این نظریه پیامدهای زیادی در تصمیم‌گیری مدیریت در سازمانی به همراه داشته است، تصمیمات مدیریت خود متاثر از ویژگی‌های آنان است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کنندگی ابعاد رفتاری مدیران بر رابطه بین عوامل اقتضایی و عملکرد پایداری غیرمالی است. نه فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 142 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1401 (شامل 1420 مشاهده شرکت ـ سال) و به‌کارگیری رگرسیون آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار اندازه شرکت بر عملکرد پایداری غیرمالی و تاثیر منفی و معنادار پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی بر عملکرد پایداری غیرمالی بوده، بین استقلال هیئت مدیره و عملکرد پایداری غیرمالی رابطه معناداری مستند نشد. خوش‌بینی مدیریت رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد پایداری غیرمالی را تقویت می‌کند، علاوه بر این، کوته‌بینی مدیریت جهت رابطه بین استقلال هیئت مدیره و عملکرد پایداری غیرمالی را تغییر داده و منفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between contingency factors and non-financial sustainability performance; The Moderating Role of Managers' Behavioral Dimension

نویسندگان [English]

  • gharibe esmailikia 1
  • Mahdis Naseri 2
  • Amin Ghanbari 3

1 دانشگاه ایلام

2 ilam university

3 Master's student in management accounting

چکیده [English]

In the present world a company’s profile is not substantiated purely in relation to financial issues, rather, a need for the inclusion of environmental and social perspectives arises. According to this, there is a rapidly growing level of awareness of social and environmental activities, and this view has been considered in recent years under the title of sustainability performance. According to the concepts of the contingency theory, the implementation of the sustainability approach can be significantly different depending on the different conditions of the organization. This theory has brought many consequences in management decision-making in an organization, management decisions themselves are affected by their characteristics.

The purpose of this research is to investigate the moderating role of managers' behavioral dimensions on the relationship between contingent factors and non-financial sustainability performance. Nine research hypotheses were tested and analyzed using the information of 142 firms admitted to the Tehran Stock Exchange in the period from 2013 to 2022 (including 1420 firm-year observations) and using regression. The results indicated a positive and significant effect of firm size on non-financial sustainability performance and a negative and significant effect of environmental complexity and uncertainty on non-financial sustainability performance. No significant relationship was documented between board independence and non-financial sustainability performance. Management optimism strengthens the relationship between firm size and non-financial sustainability performance, In addition,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingency factors
  • non-financial sustainability performance
  • managers'؛ behavioral dimensions