ارائه مدلی با ثبات از محافظه کاری باسو با استفاده از روش پنل پویا(GMM-sys)

حسین فخاری؛ فرهاد فلاح نژاد؛ شهریار زروکی

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1397

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.25385.1669

چکیده
  این پژوهش در راستای تبیین برآورد میثاق محدود کننده محافظه کاری در حسابداری، به بررسی مدل برآورد محافظه کاری باسو (1997) و مدل تعمیم یافته نیکلز(2010)پرداخته و ایرادات وارده بر این مدل ها را از دیدگاه میزان اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج پژوهش های انجام شده در این خصوص بررسی می نماید . بر همین اساس ضمن تبیین مشکلات مورد بحث، راه کارهای لازم ...  بیشتر

رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و محافظه کاری حسابداری

فرخ برزیده؛ افسانه قاسمی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، ، صفحه 73-92

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2015.2537

چکیده
  پژوهش داده های 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا1390 گردآوری و از نظر آماری با بکار گیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبیتجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه گیری محافظه کاری از مدلگیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق، خالص دارایی های عملیاتی ...  بیشتر

بررسی رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد؛ مریم فرج زاده؛ شیما کرمی؛ مرتضی عدل زاده

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، ، صفحه 97-116

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز بهتامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه ی بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری می باشد.1391 بررسی شده اند. به - جامعه آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره زمانی 1387منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با کنترل اثرات ...  بیشتر

رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اسفندیار ملکیان؛ فرازنده عبدی پور

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، ، صفحه 157-173

چکیده
  مطالعه در خصوص تغییر حسابرس به لحاظ تأثیرات بر استقلال حسابرس و در کیفیت حسابرسی، حائزاهمیت فراوانی است. استقلال حسابرس تحت تأثیر روابط حسابرس صاحب کار قرار می گیرد و درنهایت در کیفیت حسابرسی و سطح محافظه کاری سود مؤثر واقع می شود. تحقیق حاضر، به بررسیرابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و سطح محافظه کاری سودها می پردازد. در این تحقیق، براینمایندگی ...  بیشتر

رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل های عدم تقارن اطلاعاتی

قاسم بولو؛ مهدی فلاح برندق

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، ، صفحه 57-82

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه دربورس اوراق بهادار تهران و همچنین، تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین ذینفعان درگیر در فرایندعرضه های عمومی اولیه بر رابطه فوق، می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای شرکت هایی کهدر قلمرو زمانی 2831 تا 2832 در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

یحیی حساس یگانه؛ مرتضی احمدی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، ، صفحه 29-52

چکیده
  ساختار حاکمیت شرکتی قوی منجر به نظارت بهتر بر مدیریت، تولید اطلاعات حسابداری به موقع، و افزایشسرعت شناسایی اخبار بد برای مطلع ساختن هیأت مدیره و انجام اقدامات لازم خواهد گردید )گارسیا وهمکاران، 5002 (. در سوی دیگر، محافظه کاری ایجاد کننده سیستمی است که از اضافه پرداخت به مدیرانجلوگیری کرده و مانعی برای هرگونه خوشبینی افراطی مدیران ...  بیشتر

رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه کارانه و غیرمحافظه کارانه

احمد خدامی پور؛ رامین محرومی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، ، صفحه 79-98

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی وجود محافظه کاری و تاثیر آن بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری میباشد. روش انجام تحقیق شبه تجربی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379، لغایت پایان سال 1387 میباشد. برای بررسی و سنجش میزان محافظه کاری در شرکتهای نمونه از مدل باسو و برای بررسی ...  بیشتر

رابطه محافظه کاری با خطر ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظام الدین رحیمیان؛ معصومه صالحی راد؛ حمید محمدی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، ، صفحه 127-149

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی با خطر ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور شرکتهای نمونه به دو گروه شرکتهای در معرض خطر ورشکستگی و شرکتهای غیر ورشکسته تفکیک شدند. فرض شده است شرکتهایی در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند که دو سال متوالی در بازه زمانی تحقیق مشمول ماده ...  بیشتر

رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1388، ، صفحه 147-166

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2009.6943

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری با کارایی سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد. معیار محافظه کاری با استفاده از مدل گیولی و هان محاسبه شده است. همچنین جهت بررسی کارایی سرمایه گذاری واحدهای تجاری از دو معیار متفاوت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش از یک طرف وجود رابطه معنی دار و منفی بین محافظه کاری و سرمایه ...  بیشتر

رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری

محسن خوش طینت؛ فرزانه یوسفی اصل

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، ، صفحه 37-59

چکیده
  در این پژوهش ارتباط مابین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری در صورت های مالی بررسی شد. عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه موجب ایجاد هزینه های نمایندگی میشود که این امر به نوبه خود موجب افزایش بازده مورد انتظار سرمایه  گذاران میگردد. لذا ذینفعان هر شرکتی به دنیال مکانیزمی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر