نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری با کارایی سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد. معیار محافظه کاری با استفاده از مدل گیولی و هان محاسبه شده است. همچنین جهت بررسی کارایی سرمایه گذاری واحدهای تجاری از دو معیار متفاوت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش از یک طرف وجود رابطه معنی دار و منفی بین محافظه کاری و سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی های سرمایه ای و از طرف دیگر بیانگر وجود رابطه معنی دار و مثبت بین کارایی سرمایه گذاری و محافظه کاری می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between conservatism and investment performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • dariush forughi