حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر رابطه چسبندگی انتظارات مدیران و بازده آتی سهام

ناهید محمدی؛ مهدی بهار مقدم؛ امید پورحیدری

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1401، ، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.49198.2108

چکیده
  پیش‌بینی نرخ بازده سهام و قیمت‌گذاری اوراق بهادار یکی از مهمترین موضوعات بازارهای مالی است. اطلاعات ارائه شده توسط مدیران در صورتهای مالی شرکتها به سرمایه‌گذاران دراتخاذ تصمیم‌های بهینه کمک می‌کند، ارزش این اطلاعات، وابسته به‌ دقت و صحت آن‌ها است وسوگیریهای مدیران به درستی اطلاعات خدشه وارد نموده و سبب پیش‌ینی‌های ناصحیح ...  بیشتر

بررسی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و عملکرد مالی با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی

حمید محمود آبادی؛ زینب زمانی

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، ، صفحه 141-170

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2016.4197

چکیده
  یکی از جنبه های موثر بر عملکرد شرکت ها، میزان ریسک پذیری آن ها است. این پژوهش به بررسی رابطهبین سازوکارهای راهبری شرکتی، ریسک پذیر ی شرکت، عملکر د مال ی و هم چنین اثر سازوکارهایراهبری شرکتی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی می پردازد. برای این منظور داده های مربوط به101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 الی ...  بیشتر

رابطه نظام راهبری شرکتی با ارزش شرکت

احمد مدرس؛ مریم فعلی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، ، صفحه 89-106

چکیده
  جهانی شدن با پیوند شرکتها به بازارهای بین المللی و افزایش فضای رقابتی، تجدید ساختار شرکتها را ضروری کرده است. ادغام شرکت ها و گسترش بازارهای هدف، از جمله تلاشهایی هستند که شرکتها برای ادامه حیات اقتصادی خود به آن متوسل میشوند. این شرکت ها همچنین برای تامین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی هستند ...  بیشتر

بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شهناز مشایخ؛ راضیه ماه آور پور

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، ، صفحه 107-122

چکیده
  در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. از این رو تعداد 58 شرکت که با توجه به شرایط تحقیق انتخاب گردیدند، طی دوره زمانی 1380 تا 1383 مورد بررسی قرار گرفتند. مدل رگرسیونی مورد استفاده در این پژوهش، با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی برازش شده است. در این تحقیق مدل های ...  بیشتر

حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدهاشم بت شکن؛ مهسا رهبری خرازی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، ، صفحه 1-21

چکیده
  اهداف این تحقیق مشخص نمودن میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور براساس معیارهای موجود در اصل 2 حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) پرسشنامه ای مشتمل بر 26 سوال طراحی و بین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه ها، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل ...  بیشتر