بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران

بیتا مشایخی؛ امیرحسین حسین پور

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4193

چکیده
  بیشتر پژوهشهای مدیریت سود که در ایران صورت گرفته، بر روی اقلام تعهدی غیرعادی تمرکز داشتهاست. این در حالی است که مدیریت سود از دو طریق اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی صورت می گیردو این دو مدیریت سود مکمل یکدیگر هستند (سانجایا و ساراگیه، 2012 ). از آنجایی که طبق پژوهش جونزو همکاران ( 2008 )، اقلام تعهدی در نهایت منجر به تقلب می شود، تا کنون پژوهشی ...  بیشتر

آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در ارزیابی تقلب مدیریت

قاسم بولو؛ پیمان صادقی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، ، صفحه 47-72

چکیده
  این پژوهش عواملی که روی تصمیم حسابرسان جهت استفاده از راهنمای تصمیم برای ارزیابی خطر تقلب مدیریت تاثیر میگذارند، را بررسی میکند. تحقیق حاضر تاثیر چهار متغیر مستقل در استفاده یا عدم استفاده حسابرسان از راهنمای تصمیم گیری را بررسی می نماید. نتایج پژوهش نشان میدهد که سودمندی تصمیم، فشار متابعت، اندازه شرکت، اعتماد به نفس و اتکا بر خروجی ...  بیشتر

بررسی اهمیت شاخص های تقلب بالقوه مالی

محمد رضا نیکبخت؛ محمد جواد شیخ

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1383، ، صفحه 61-94

چکیده
  در این پژوهش اهمیت علایم هشداردهنده از طریق بررسی دیدگاه های مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق تکنیک تحلیل عاملی و مشخص نمودن تفاوت معنی دار بین دو دیدگاه صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشانه دهنده این است که تمامی 42 علامت هشدار   دهنده مندرج در پرسش نامهبه عنوان علامت ...  بیشتر