ارزیابی ریسک سیاست های کمینه سازی مالیات شرکت ها

محمدعلی ساری؛ حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1396، ، صفحه 6-24

چکیده
  هدف این پژوهش،بررسی ریسک مالیاتی سیاستگذاری های مالیاتی شرکت ها می باشد. برای این منظور نرخ موثرمالیات پایین تر به عنوان سیاست کمینه سازی مالیاتی، و بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان نیز به عنوان ریسکمالیاتی درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سالهای 1387 تا 1393 نشانمی دهد که کاهش نرخ موثر مالیاتی تاثیر ...  بیشتر

طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری

رضا حصارزاده؛ حسین اعتمادی؛ عادل آذر؛ علی رحمانی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395، ، صفحه 89-136

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7060

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سالهای 1380 تا 1389 شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، در مرحله اول ضمن بررسی چگونگی ارتباط 14 مورد از معیارهای مرسوم کیفیت با یکدیگر، آنها را با عدم اطمینان به عنوان یک سنجه واحد، مورد آزمون قرار میدهد. سپس در مرحله دوم با استفاده از روششناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی موازنه معیارهای ...  بیشتر

تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری

محمدعلی باقر پور ولاشانی؛ حسین اعتمادی؛ مهدی امید فر

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394، ، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.1676

چکیده
  این تحقیق به بررسی ارتباط میان خصوصیات حاکمیتی شرکتها و تجدیدارائه سود حسابداری میپردازد.انتخاب این موضوع به دلیل حجم گسترده تجدیدارائهها در بازار سرمایه ایران میباشد. محققان معتقدند کهتجدیدارائهها نشانه مشهودی از کیفیت گزارشگری پایین شرکتها میباشد. بدین منظور، مطابق تحقیقاتگذشته و با در نظرگرفتن شرایط ایران یک سری از خصوصیات ...  بیشتر

آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، ، صفحه 59-81

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر چرخه عمر بر روی سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق، دو نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم وسود تقسیمی به اندازه شرکت به عنوان متغیر وابسته و چرخه عمر شرکت به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته شده بود. نخست نمونه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، تغییرات ...  بیشتر

ارزیابی مقایسه‌ای ساختار سرمایه شرکت‌های با فناوری پیشرفته و سنتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند گانه

حسین اعتمادی؛ حجت الله فرزانی؛ علی رحمانی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1390، ، صفحه 23-51

چکیده
  انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که برساختار سرمایه شرکت تأثیر می­گذارد. هدف ازتعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت است. با توجه به جنبه­های کیفی شکل سرمایه شرکت­های بافناوری پیشرفته، سرمایه­گذاری‌های گسترده­ای در این شرکت­ها ...  بیشتر

بررسی رابطه بین سود نقدی سهام با ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی؛ مهدی بنانی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، ، صفحه 73-91

چکیده
  یکی از اهداف سرمایه گذاران از خرید سهام شرکتها، بهره مندی از سود نقدی سهام است. سهامداران به جریانات نقدی مستمر علاقه بیشتری دارند و خواهان کسب اطمینان از دریافت مبالغ مشخص  در زمانهای معین هستند، به علاوه پرداخت سود سهام میتواند از سوی اعتباردهندگان و سرمایه گذاران به عنوان نشانه سلامت مالی و وضعیت مطلوب شرکتها تلقی شود. بنابراین ...  بیشتر

نقش پاسخگویی در کیفیت قضاوت حسابرسان

حسین اعتمادی؛ حسن جباری

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، ، صفحه 105-122

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی رابطه میان سطوح متفاوت پاسخگویی و ویژگی های کیفی قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت در حسابرسی است. این بررسی در دو مرحله برنامه ریزی حسابرسی و ارزیابی نتایج کار حسابرسی صورت پذیرفته است. میزان عینیت، محافظه کاری و تلاش انجام شده برای قضاوت، از جمله ویژگی های کیفی قضاوت هستند که  در این پژوهش مد نظر قرار گرفته ...  بیشتر