نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش،بررسی ریسک مالیاتی سیاستگذاری های مالیاتی شرکت ها می باشد. برای این منظور نرخ موثر
مالیات پایین تر به عنوان سیاست کمینه سازی مالیاتی، و بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان نیز به عنوان ریسک
مالیاتی درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سالهای 1387 تا 1393 نشان
می دهد که کاهش نرخ موثر مالیاتی تاثیر منفی معناداری بر بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان دارد؛ به این معنی
که شرکتهای با نرخ موثر مالیات کمتر، نمی توانند پرداخت مالیات کمتر در طول زمان را ثابت نگه دارند و لذا ریسک
مالیاتی آنها بالا است. براین اساس می توان گفت که سیاست کمینه سازی مالیات، بدلیل پیامد ریسک مالیاتی، از نوع
اجتناب مالیاتی پرریسک می باشد. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگیهای خاص شرکتها بر طرح ریزی مالیات نشان
می دهد که نوسان سود، ریسک مالیاتی شرکت را افزایش می دهد. در شرکتهای کوچک نیز ریسک مالیاتی بیشتر
بوده و اهرم مالی نیز بدلیل مکانیزمهای نظارتی تبعی، ریسک مالیاتی را کاهش می دهد . این یافته شواهد جدیدی را
درخصوص اثرگذاری تصمیم گذاری مالیاتی بر عملکرد کلی شرکت فراهم می نماید. افزون براین، یافته های این
پژوهش می تواند به ارزیابی ریسک مالیاتی شرکتها براساس سیاست های مالیاتی آنها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Assessment of the Corporate Tax Policies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Sari 1
  • Hosein Etemadi 2
  • Sahar Sepasi 3

1 Ph. D. student of accounting in Tarbiatmodares University,Tehran, Iran

2 Associate professor of accounting in Tarbiatmodares University ( corresponding author)

3 Assistant professor of accounting in Tarbiatmodares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study the relationship between tax avoidance and tax risk was investigated by measuring tax risk based on uncertainty approach using data collected from 114 companies during the years 2009 to 2015. For this purpose, the lower effective tax rate (ETR) and non-steady tax situation over time is considered as tax avoidance and tax risk, respectively. The results show that a significant negative relationship exists between the effective tax rate and tax risk. It means that companies with lower ETR cannot continuously preserve their low level of taxes, and therefore their tax risk would be high. Hence, the policy of decrease in taxes due to its uncertainty is risky tax avoidance. This finding provides new evidence about the impact of tax policy on the overall company performance. The results also show that income fluctuation increases tax risk and tax risk of small companies is higher than the big ones. Moreover, the financial leverage can reduce tax risk due to consequential regulatory mechanisms. It is noteworthy to mention that the findings of this study can be used in risk assessment of the corporate tax policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tax compliance
  • Tax planning
  • Tax Avoidance
  • Unreliability
  • Effective tax rate (ETR)
پاکیزه.کاران، حیدری.محمدرضا ، بشیری جویباری.مهدی (1394)، «بررسی تاثیر ریسک مالیاتی بر نگهداشت وجه نقد توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،  فصلنامه دانش حسابداری، شماره 22،ص 57-79.
پورحیدری. امید، سروستانی. امیر (a1392)، «شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت مالیات»، فصلنامه دانش حسابداری، شماره 12،ص 89-110
پورحیدری. امید، سروستانی. امیر(b1392)، «بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر اختلاف مالیات ابرازی و قطعی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهشنامه مالیات،شماره2، ص61-77.
پورحیدری. امید، گل محمدی شورکی. مجتبی (1394)، «تاثیر ریسک وضعیت مالیاتی شرکت بر حق الزحمه حسابرسی»، فصلنامه  بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 22(3)، ص 301-308 age:FA'>b1392)، «بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر اختلاف مالیات ابرازی و قطعی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهشنامه مالیات،شماره2، ص61-77.
حصارزاده. رضا، اعتمادی. حسین، آذر. عادل، رحمانی. علی (1395)،  «طراحی مدل کمینه سازی عدم اطمینان براساس معیارهای کیفیت داده‌های حسابداری»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی»، شماره50، ص 81-127.
خانی. عبدالله، ایمانی. کریم، ملایی. مهنام (1392)، «بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه دانش حسابرسی، شماره 51، ص 43-68. اطمینان براساس معیارهای کیفیت داده‌های حسابداری»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی»، شماره50، ص 81-127.
فروغی. داریوش، میرزایی. منوچهر،  رساییان. امیر (1391)، «تاثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 61، ص 71-101  فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 61، ص 71-101.
محمودآبادی. حمید، زمانی. زینب (1395)، «بررسی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و عملکرد مالی با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی»، شماره49، ص 141-170 > شماره 61، ص 71-101 
فروغی. داریوش، میرزایی. منوچهر،  رساییان. امیر (1391)، «تاثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 61، ص 71-101.
Brealey, R. and S. Myers (1991), “Principles of Corporate Finance, Fourth Edition” New York, McGraw-Hill, Inc.
Chen, X.; Hu N.; Wang X.; and X Tang (2014), “Tax Avoidance and Firm Value: Evidence from China”, Nankai Business Review International, No. 5 (1). PP: 25-42.
Desai,M. and Dharmapala, D.)2006),“Corporate tax avoidance and high-powered incentives”, Journal of Finance and Economics, No. 79. PP: 145–179
Dyreng, S., Hanlon, M., Maydew, E. (2008), “Long-run corporate tax avoidance”, The Accounting Review, No.83. PP:61–82
Erickson, M., Hanlon, M., Maydew, E. (2006), “Is there a link between executive equity holdings and accounting fraud”, Journal of‌ Accounting Research, No.44. PP:113–143.
Fama, E. (1976), “Foundations of Finance: Portfolio Decisions and Securities Prices”, New York, Basic Books.
Kim, J.B., Li, Y., Zhang, L. (2010), “Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk”, Journal of Financial Economics, No.100. PP:639-662
LENNOX, C., LISOWSKY, P., PITTMAN ,J. (2013), “Tax Aggressiveness and Accounting  Fraud”, Journal of accounting research, No.51(4). PP: 739-778
Minnick, K. and Noga,T. (2010), “Do Corporate Governance Characteristic Influence Tax Management”, Journal of Corporate Finance, No.16. PP: 703-718.
Neuman, S., T. Omer and A. Schmidt (2013), “Risk and return: does tax risk reduce firms' effective tax rates?” ,Working Paper, TexasA&M University and North Carolina State University
Phillips, J. (2003), “Corporate tax planning effectiveness: the role of compensation-based incentives”, The Accounting Review, No.78. PP: 847–874.
Powers, M.(2009),“Rethinking risk and return:Part1-Novel norms for non-normality?”, Journal of Risk Finance, No.10. PP: 101-106
Rego, S. O., and Wilson, R. (2012), “Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness”, Journal of Accounting Research, No.50. PP: 775-810.
Robinson, J. R., Xue, Y., and M. H. Zhang. (2012), “Tax planning and financial expertise in the audit committee”, Working Paper, University of Texas at Austin