نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از اهداف سرمایه گذاران از خرید سهام شرکتها، بهره مندی از سود نقدی سهام است. سهامداران به جریانات نقدی مستمر علاقه بیشتری دارند و خواهان کسب اطمینان از دریافت مبالغ مشخص  در زمانهای معین هستند، به علاوه پرداخت سود سهام میتواند از سوی اعتباردهندگان و سرمایه گذاران به عنوان نشانه سلامت مالی و وضعیت مطلوب شرکتها تلقی شود. بنابراین شرکتها میتوانند با علم به این موضوع از این حربه در جهت دهی به قیمت سهام خود در بازار و نیز هدایت سرمایه داران و سرمایه گذاران استفاده کنند. هدف این تحقیق بررسی وابستگی سود سهام پرداختی با عملکرد شرکت با استفاده از دو معیار ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی و بازده دارایی ها است. برای بررسی این موضوع نمونه ای مناسب شامل 88 شرکت انتخاب شد و آزمون های آماری لازم همانند آزمون همبستگی به اجرا درآمد، نتایج تحقیق بیانگر آن است که پرداخت یا عدم پرداخت سود نقدی سهام به تنهایی نمیتواند به عنوان نشانه عملکرد مناسب یا نامناسب شرکت تلقی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between Dividend with Economic Value Added and Return on Assets in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hossein Etemadi 1
  • Banani Mahdi 2

چکیده [English]

One aim of investors in the purchasing of company stocks is using from the dividends. Investors enjoy from the cash flow and want to receive assure for particular amounts in the determine time, on the other hand, dividends payout can indicate the financial healthy and suitable condition of company for investors. So companies can use this weapon in their sharing price and also guiding the investors. The aim of this research is the consideration of the payment dividends balance dependent with the company operation of two assessment equivalent including the economic value added and return on assets. In order to consider the subject of 88 companies  select that was necessary to account the research variables and the suitable statistic testing perform like the correlation tests, This research results is that the dividends has weak cohesion with economic value added  and it has no cohesion relation with return on assets.
Therefore, we can conclude that payment or nonpayment of dividends cannot indicate the  suitable or unsuitable operation of company and increasing or decreasing of dividends also should not be indicate for fairness or unfairness investment in the  company ,so utilization of dividends don't recommend to take the investment and credit decisions by investors and creditors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash dividend
  • Performance measures
  • Economic Value Added
  • Return on assets