نویسنده = شعری، صابر
تعداد مقالات: 4
2. بررسی ارتباط ابعاد حاکمیت شرکتی با کارائی سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395

10.22054/qjma.2020.16388.1474

بنیامین نره ئی؛ صابر شعری اناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی


3. انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تابستان 1394

10.22054/qjma.2020.1882.1093

بهرام محسنی ملکی رستاقی؛ صابر شعری آناقیز؛ علی رحمانی؛ قاسم بولو


4. کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته

دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 39-57

صابر شعری؛ الهام امیری