حسابداری مالی
معاملات با اشخاص وابسته‌ و حق‌الزحمه غیر منتظره حسابرسی شرکت‌های زیان‌ده؛ آزمون‌ اثر تعدیلی ساختار مالکیت

محمد خطیری؛ علی قاسمی؛ مهتاب درویش تبار احمد چالی؛ امید مهری نمک آورانی‌

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1401، ، صفحه 177-205

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.59138.2235

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی اثر ساختار مالکیت در تعدیل ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته‌ و حق‌الزحمه غیر منتظره حسابرسی در شرکت‌های زیان‌ده پرداخته است. ‌در این مسیر و به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 71 شرکت برای یک دوره ده ساله ‌از ابتدای سال 1389 تا پایان سال‌ 1398 استخراج، ‌متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون‌های آماری لازم صورت گرفت. ...  بیشتر

تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در B طول زمان

علی قاسمی؛ محمد رضا نیک بخت

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، ، صفحه 29-51

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4049

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت سنجش بیش ارزشیابی سهام،پژوهش رودرزکروپف و همکاران ( 2005 ) و جهت سنجش بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان،مدل سه عاملی فاما و فرنچ ( 1995 ) مبنای عمل بوده است. جامعه آماری مورد بررسی، مشتمل ...  بیشتر

تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان

علی قاسمی؛ محمد رضا نیک بخت

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.7797.1277

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. جهت سنجش بیش ارزشیابی سهام، پژوهش رودرزکروپف و همکاران (2005) و جهت سنجش بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان، مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1995) مبنای عمل بوده است. جامعه آماری مورد بررسی، ...  بیشتر