بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه بالاتر و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما – مکبث

جواد شکرخواه؛ قاسم بولو؛ محمد حقیقت

دوره 14، شماره 56 ، دی 1396، ، صفحه 109-133

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.8780

چکیده
  در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اثرتمامیعواملمؤثربربازدهموردانتظار،دربتاخلاصه می‎شود. واقعینبودن بسیاریازمفروضاتاین مدل، زمینهتوسعهوگسترشمدل‌های قیمت‌گذاری دیگری را فراهم ساخت کههریک،بهنوبهخودبانقضیکیازمفروضاتیادشده،منجر به توسعه مدل‌های جدیدی گردید. از جمله مباحث نوین و مطروحه در این حوزه می‌توان ...  بیشتر

آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ نرگس رضاپور

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1396، ، صفحه 9-44

چکیده
  اهمیت سرمایه انسانی موضوعی پذیرفته شده است و تحقیقات گزارشگری مالی سرمایه انسانی، تحت عنوان کلاسیک " حسابداری منابع انسانی" ، سابقه ای طولانی دارد و به تبع آن، روش های زیادی برای اندازه گیری و گزارشگری آن مطرح شده است. با این حال، گزارشگری مالی سرمایه انسانی همچنان مسئله ای حل نشده باقی مانده است. با توجه بهاین واقعیت، بررسی کیفیت ...  بیشتر

آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل‌ گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه

نرگس رضاپور؛ علی ثقفی؛ قاسم بولو

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1396

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.13127.1404

چکیده
  اهمیت سرمایه انسانی موضوعی پذیرفته شده است و تحقیقات گزارشگری مالی سرمایه انسانی، تحت عنوان کلاسیک "حسابداری منابع انسانی"، سابقه‌ای طولانی دارد و به تبع آن، روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری و گزارشگری آن مطرح شده است. با این حال، گزارشگری مالی سرمایه انسانی همچنان مسئله‌ای حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به این واقعیت، بررسی کیفیت ...  بیشتر

روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ رضا هراسانی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، ، صفحه 65-95

چکیده
  در این تحقیق روند تغییرات کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1380 تا 1387 با استفاده از داده های 64 شرکت در 4 صنعت مورد آزمون قرار گرفت. در پژوهش حاضر کیفیت سود همانند تحقیقات بونلرت-یو-تای (2006)، فرانسیس و دیگران (2004)و منعم و فرشادفر (2007) از چهار بعد کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، پیش بینی پذیری سود و هموار ...  بیشتر

آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در ارزیابی تقلب مدیریت

قاسم بولو؛ پیمان صادقی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، ، صفحه 47-72

چکیده
  این پژوهش عواملی که روی تصمیم حسابرسان جهت استفاده از راهنمای تصمیم برای ارزیابی خطر تقلب مدیریت تاثیر میگذارند، را بررسی میکند. تحقیق حاضر تاثیر چهار متغیر مستقل در استفاده یا عدم استفاده حسابرسان از راهنمای تصمیم گیری را بررسی می نماید. نتایج پژوهش نشان میدهد که سودمندی تصمیم، فشار متابعت، اندازه شرکت، اعتماد به نفس و اتکا بر خروجی ...  بیشتر