1. تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد عرب مازاریزدی؛ رضا طاهرخانی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1389، ، صفحه 97-113

چکیده
  تغییر مالکیت شرکت ها به سوی عمومی شدن به عنوان یک روش کارا و به صرفه، باعث افزایش سرمایه شرکت و درنتیجه توسعه عملیات تجاری آن میشود. نیاز به سرمایه های کلان در واحدهای تجاری و درنتیجه آن، تشکیل شرکتهای سهامی به تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکتها و درنتیجه ایجاد تضاد منافع میان مدیران و مالکان منجر شد. طی سالهای اخیر راهبری شرکتی که ...  بیشتر

2. اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت

محمد عرب مازاریزدی؛ محمود مصطفی زاده

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1387، ، صفحه 1-18

چکیده
  این پژوهش شواهدی را در رابطه با اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت با مقایسه اقلام تعهدری اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت فراهم میکند. طبق نتایج تحقیق، مدیریت سود، مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتری را افزایش میدهد و علاوه بر این، مدیریت سود علاوه بر اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت، اثر بیشتری ...  بیشتر

3. گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران

علی ثقفی؛ محمد عرب مازاریزدی؛ رافیک باغومیان

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1384، ، صفحه 127-156

چکیده
  روند سریع تحولات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده، به گونه ای که برای مثال در حوزه حسابداری منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشکری مالی شده است. روش اخیر، سریع و ارزان میباشد و امکان دسترسی سهامدارن و سایر ذی نفعان شرکتها به آن، روز به روز بیشتر ...  بیشتر

4. ادارک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری

محمد عرب مازاریزدی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1383، ، صفحه 95-130

چکیده
  هدف از این مقاله تحقیقی، بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر فرآیندهای ادراک، قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران است. برای رسیدن به هدف از مدل مفهومی فرآیند شناختی برمبنای نظریه موسوم به مدل سازی ساختاری کوواریانسی (مدل سازی علّی) استفاده شده است. اینکه: آیا فرآیند های ادراک، قضاوت و تصمیم گیری تمام سرمایه گذاران، در مواجهه با اطلاعات حسابداری، ...  بیشتر