ارائه مدل تبیین کننده چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی: با استفاده از رویکرد زمینه بنیان

علی محمدی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ یعقوب اقدم مزرعه

دوره 16، شماره 63 ، مهر 1398، ، صفحه 27-51

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10644

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال بررسی چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با رویکرد زمینه بنیان می باشد. نتایج اینپژوهش نشان می دهد که مقوله های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از ساختار بودجه بندی، زیرساخت ها دربخش عمومی، کیفیت منابع انسانی، سیستم و مبنای حسابداری، آموزش و نظام پاسخ گویی حاکم بر جامعه به عنوان عوامل زمینه ایشناخته ...  بیشتر

بررسی رابطه بین خصوصی سازی، استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

زهرا دیانتی دیلمی؛ امیر علم بیگی؛ مرتضی برزگر

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، ، صفحه 55-86

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2016.7100

چکیده
  امروزه، اصلاحات اقتصادی ازنوع خصوصی سازی دربسیاری ازکشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود. هرچه دولت ها بزرگتر شوند، عرصه رقابت در بازارکمترمی شود، بنابراین به نظر می رسد حوزه هایی باید به بخش خصوصی واگذار گردد، تا از این طریق رقابت ایجاد گردد. با حرکت به سمت خصوصی سازی و تغییرات درالگوی ...  بیشتر

اثرابزارهای مراحل تکامل حسابداری مدیریت بر روی سود عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

زهرا دیانتی دیلمی؛ امیر حسین حسین پور؛ حسین احمدی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394، ، صفحه 63-86

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2015.1675

چکیده
  یکی از جنبههای مهم پژوهشهای حسابداری در کشورهای مختلف، کسب شناخت از وضعیت سیستم های حسابداری و کشف نقاط ضعف، خلاهای موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع کاستیها و ارائه به سطوح بالاتر است. با توجه به این که طبق مراحل چهارگانه تکامل حسابداری مدیریت هر چه مراحل بالاتر می رود ابزارهای مدیریت هزینه پیشرفتهتر میشود و در نتیجه تاثیر آن روی ...  بیشتر

اثر ابزارهای مراحل تکامل حسابداری مدیریت بر روی سود عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زهرا دیانتی دیلمی؛ امیرحسین حسین پور؛ حسین احمدی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.1604.1083

چکیده
  یکی از جنبه های مهم پژوهش های حسابداری در کشورهای مختلف، کسب شناخت از وضعیت سیستم های حسابداری و کشف نقاط ضعف، خلاهای موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع کاستیها و ارائه به سطوح بالاتر است. با توجه به این که طبق مراحل چهارگانه تکامل حسابداری مدیریت هر چه مراحل بالاتر می رود ابزار های مدیریت هزینه پیشرفته تر می شود و در نتیجه تاثیر آن ...  بیشتر