نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو محترم هیات علمی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

چکیده

یکی از جنبههای مهم پژوهشهای حسابداری در کشورهای مختلف، کسب شناخت از وضعیت سیستم های
حسابداری و کشف نقاط ضعف، خلاهای موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع کاستیها و ارائه به سطوح
بالاتر است. با توجه به این که طبق مراحل چهارگانه تکامل حسابداری مدیریت هر چه مراحل بالاتر می رود
ابزارهای مدیریت هزینه پیشرفتهتر میشود و در نتیجه تاثیر آن روی سود عملیاتی بیشتر می شود؛ در
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ابزارها و تکنیک ها در قالب مراحل تکامل حسابداری مدیریت روی سود
عملیاتی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران تا پایان 1392 است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است.
نتایج نشان میدهد که هرچه شرکتها از ابزارهای مدیریت هزینه مراحل تکامل حسابداری مدیریت بالاتر
استفاده میکنند سود عملیاتی آنها نیز بیشتر می شود؛ البته در این مورد استثنایی نیز وجود دارد که
شرکتهایی که از ابزارهای مدیریت هزینه مرحله تکامل دوم حسابداری مدیریت استفاده می کنند نسبت به
شرکتهایی که از ابزارهای مدیریت هزینه مراحل سوم و چهارم استفاده میکنند سود عملیاتی بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Tools of Evolution Steps of Management Accounting on Operating Profit of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Zahra Dianati Deylami 1
  • Amir Hossein Hossein Pour 2
  • Hossein Ahmadi 3

چکیده [English]

One important aspect of accounting research in different countries is
acquiring knowledge about situation of accounting systems and finding
weaknesses and gaps, providing solutions to resolve existing deficiencies,
and upgrading to higher levels. According to the four steps of the evolution
steps of management accounting, the higher the steps, tools of cost
management becomes more advanced and reasonably the effect on operating
profit more, in this study, examine effect of tools and techniques of
management accounting in evolution step of management accounting form
on operating profit. Statistical population of the study is financial
management companies by the end of 1392 (In Solar Calendar) In Tehran
Stock Exchange is accepted. Data is collected by questionnaire. The results
show that if evolution step of management accounting firms goes up,
operating profit will goes up too, in the meanwhile, there is a exception, that
is companies are in the step two have higher operating profit than companies
which are in the steps third and fourth of evolution of management
accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tools of Management Accounting
  • Cost management
  • Evolution Steps of Management Accounting
  • Operating Profit
پاک مرام، عسگر؛ محمدی، بیژن؛ و جعفر بیک زاد، عوامل موثر بر کاربردسیستم های
.1389 ، مدیریت هزینه در صنعت پتروشیمی ایران،
مجله فراسوی مدیریت
، شماره 14
 
نشریه صنعت لاستیک ایران
، ،(ABM
) پورموسی، علی اکبر، مدیریت بر مبنای فعالیت ها
.1388 ، شماره 55
 
ثقفی، علی؛ رباب اسماعیلی، رحیم، بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان
 
تجارت جهانی بر روی صنعت خودرو با نگرش به روش های نوین حسابرسی،
 
.1383 ،
 
 
مطالعات تجربی حسابداری مالی
، شماره 5
حساس یگانه، یحیی؛ دیانتی دیلمی، زهرا؛ وابراهیم نوروزبیگی، بررسی وضعیت
 
حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 
 
 
مجله
 
.
حسابداری مدیریت
، 1390
حسن زاده، اشرف، هزینه یابی بر مبنای هدف، ابزار قدرتمند واحدهای تحقیق و توسعه
 
.1390 ،
 
 
ماهنامه کنترل کیفیت، شماره 46 . R&D
حسینیان، کاظم، روش هزینه یابی کایزن در حسابداری و نقش آن در کاهش بهای تمام
.1388 ، شده،
ماهنامه صنعت سیمان
، شماره 102
حنفی زاده، پیام؛ زارع رواسان، احد،
 
 
 
روش تحلیل ساختارهای چندسطحی با استفاده از نرم
 
.1391 ،27- ا نتشارات ترمه، چاپ اول، ص 76
. SmartPLS
افزار
 
خدامی پور، احمد، طالبی، رقیه، بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط
مدیران شرکتهای تولید ی پذیرفته شد ه د ر بورس اورا ق بهادا ر تهران ،
 
مجله دانش
 
.1389 ،130-
حسابداری
، سال اول، شماره 2، صفحات 117
خوش طینت، محسن؛ جامعی، اشرف، هزینه یابی هدف، شناخت، کاربرد و به کارگیری
 
.1381 ، آن،
 
 
مجله حسابرس
، شماره 16
رامین مهر، حمید؛ چارستاد، پروانه،
 
 
 
روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات
 
.1392 ،112-
ساختار . ی
انتشارات ترمه، چاپ اول، ص 123
 
اثر ابزارهای مراحل تکامل حسابداری مدیریت بر روی سود... 77
رضایی دولت آبادی، حسین؛ صالح زاده، رضا؛ عطارپور، محمدرضا؛ و هادی بالویی جام
خانه، مدیریت هزینه از طریق طراحی محصول: ارائه مدل تلفیقی از روش های هزینه
.1391 ، ومهندسی ارزش،
مجله مدیریت تولید و عملیات، شماره 5 QFD
، یابی هدف
شریفی میلانی، هامون، یکپارچه سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی بر مبنای
 
.1386 ، هدف و مهندسی ارزش برای توسعه زنجیره تامین،
 
 
ماهنامه روش
، شماره 107
طالقانی، محمد؛ اسماعیل پور، فریبا، مدیریت کیفیت جامع (مفاهیم،کاربردها، روشها)،
 
.1392 ،
 
 
ماهنامه مهندسی مدیریت
، شماره 51
. فخاریان، ابوالقاسم، هزینه یابی هدف، ابزاری مدیریت هزینه،
 
 
مجله حسابدار
، 1383
گودرزی، احمد، مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه گیری به سمت علت ها،
 
 
 
ماهنامه