نویسنده = دیانتی دیلمی، زهرا
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدل تبیین کننده چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی: با استفاده از رویکرد زمینه بنیان

دوره 16، شماره 63، پاییز 1398، صفحه 27-51

10.22054/qjma.2019.10644

علی محمدی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ یعقوب اقدم مزرعه