نقش محافظه کاری حسابداری در ارزش گذاری نامتقارن بازار B از اقلام غیرمستمر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ارزیابی بازار از سودها و زیان های غیرمستمر در 126
شرکت نمونه طی بازه زمانی 1386 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . سوده ا و زیان های
غیرمستمر که تحت عنوان اقلام خاص نیز شناخته می شوند، ارزیابی نامتقارن چندگانه ای توسط بازار دارند که
در این تحقیق توسط ضریب واکنش سود اندازه گیری شده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد: 1. در
رابطه با قیمت گذاری سودها و زیان های غیرمستمر، یک عدم تقارن در بازار و جود دارد و 2. محافظه کاری
حسابداری را می توان به عنوان توضیحی برای این عدم تقارن معرفی کرد که بیانگر گرایش شرکتها در شناسایی
و گزارش به موقع تر زیان ها در مقایسه با سودها می باشد. یافته های فوق بیانگر بالاتر بودن ضریب واکنش سود
اقلام غیرمستمر منفی در مقایسه با اقلام غیرمستمر مثبت می باشد. دلیل این موضوع گزارش به هنگام تر زیان های
غیرمستمر در مقایسه با سودهای غیرمستمر می باشد. علاوه بر این، زمانی که سطح محافظه کاری افزایش
می یابد، عدم تقارن یادشده بزرگ تر می شود که نشان می دهد محتوای اطلاعاتی زیان های غیرمستمر به دلیل
افزایش سطح محافظه کاری از محتوای اطلاعاتی سودهای غیرمستمر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Accounting Conservatism in Asymmetric Market Valuation of Nonrecurring Items

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Safarzadeh 1
  • Ahmad Saghafi Pour1F 2
چکیده [English]

Abstract
This research investigates the impact of accounting conservatism on the stock market’s valuation of nonrecurring gains and losses. The sample is comprised of 126 publicly traded firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) during 1386-1392. The nonrecurring gains and losses, also known as special items, have asymmetric market valuation multiples, which are proxied by the earnings response coefficient (ERC) in this research. The results show that: (1). an asymmetry exists in the valuation of nonrecurring gains and losses; and (2) the asymmetry can be explained by the idea of accounting conservatism, which is the tendency that firms report economic losses on a timelier basis than economic gains. The above findings show that nonrecurring losses have a higher earnings response coefficient than nonrecurring gains, due to the fact that nonrecurring losses (non-operational losses) are impounded in earnings much quicker than the gains (non-operational gains). Furthermore, as the level of conservatism increases within a firm, this asymmetry of market valuation becomes larger, signifying that the information content of negative nonrecurring items increases at a rate greater than that of positive nonrecurring items

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonrecurring Items
  • Earnings Response Coefficient
  • Accounting Conservatism
آذر، عادل و مؤمنی، منصور ( 1383 ). آمار و کاربرد آن در مدیری . ت انتشارات سمت،
چاپ دهم.
ایزدی نیا، ناصر و دری سده، مصطفی( 1389 ). محتوای اطلاعاتی جزء غیرعملیاتی سود
حسابداری در رابطه با پیش بینی سود و ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام. مجله
.32-17 ، پژوهش های حسابداری مالی، شماره 3
بولو، قاسم و فلاح برندق، مهدی ( 1392 ). رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت
سهام عرضه های اولیه با تاکید بر نقش مدلهای عدم تقارن اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات
.57-82 ، تجربی حسابداری مالی، شماره 39
رضازاده، جواد و آزاد، عبدالله ( 1387 ). رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در
.80-63 ، گزارشگری مالی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 54
ستایش، محمدحسین و روستا، منوچهر ( 1393 ). بررسی ارتباط بین محافظه کاری و کارایی
مالی شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تحلیل پوششی داده ها- کارایی
.71-95 ، برتر. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 44
کردستانی، غلامرضا و سپیددست، سپیده ( 1391 ). کارآیی واکنش بازار سهام نسبت به
اخبار اعلان سود حسابداری. دهمین همایش ملی حسابداری ایران، مجموعه مقالات،
.22-1
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری( 1391 ). استانداردهای حسابدار . ی سازمان
. حسابرسی، نشریه شماره 160
گجراتی، دامودار. ( 2010 ). مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه دکتر حمید ابریشمی ( 1390 )، جلد
اول و دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
مرادزاده فرد، مهدی؛ فرج زاده، مریم؛ کرمی، شیما و عدل زاده، مرتضی ( 1393 ). بررسی
رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری با توجه به وضعیت تامین مالی و مالکیت
نهایی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی
.97-116 ، حسابداری مالی، شماره 44
مهرانی، ساسان و بهبهانی نیا، پریسا سادات ( 1387 ). مقایسه مربوط بودن سود عملیاتی در
، مقایسه با سود غیرعملیاتی در بازار سرمایه ایران. نشریه حسابداری مدیریت، شماره 2
.44-35
144 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 شماره 48 زمستان 1394
مهرانی، کاوه؛ حلاج، محمد و ابراهیمی کردلر، علی( 1390 ) رابطه بین اقلام تعهدی
غیرمنتظره و محافظه کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای
.85-64 ، حسابداری و حسابرسی، شماره 63
چاپ هفتم، .SPSS مومنی، منصور و فعال قیومی، علی ( 1391 ). تحلیل آماری با استفاده از
نشر مولف، تهران.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric
timelines of earnings. Journal of Accounting and Economics, Vol.
24, pp. 3-37.
Callen, J.L., D. Segal & O.K. Hope. (2010). the pricing of conservative accounting and the measurement of conservatism at firm-year level. Review of Accounting Studies, Vol. 15, pp. 145- 178.
Cready, W., Lopez, T.J. & Sisneros, C.A. (2010). The Persistence and Market Valuation of Recurring and Nonrecurring Items. The Accounting Review, Vol. 85 (5), pp. 1577-1615.
Elliott, J. & Hanna, J.D. (1996). Repeated accounting write-offs and the information content of earnings. Journal of Accounting Research, Vol. 34(Supplement), pp. 135-155.
Greene, W. (2006). Econometric Analysis, Upper Saddle River, NJ:
PrenticeHall, Inc.
Khan, M. & Watts, R.L. (2009). Estimation and Validation of a Firm-Year Measure of Conservatism. Journal of Accounting and Economics, Vol. 84(2/3), pp. 132-150.
Knoops, C.D. (2010). Nonrecuring Items. Working Paper, Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Economics.
Iatridis, G.E. (2011). Market Valuation of Nonrecurring Items.
International Review of Financial Analysis, Vol 20, pp 88–102.
McVay, S.E. (2006). Earnings Management Using Classification Shifting: An Examination of Core Earnings and Nonrecurring Items. The Accounting Review, Vol. 81(3), pp. 501-531.
Watts, R.L. (2003a). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting Horizons, Vol. 17 (3), pp. 207-221.
Zhe Wang, R. & M. Trimble. (2014). The Asymmetric Market Valuation of Nonrecurring Items and Accounting Conservatism. Working Paper, Sungkyunkwan University, Arizona State University.