0چسبندگی هزینه ها و عدم تقارن در مدل هزینه، حجم، سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

روابط موجود در تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود، دلالت بر ارتباط خطی بین فروش، هزینه و سود دارد.
این در حالی است که مطالعات اخیر، رفتار غیرخطی مهمی برای هزینه و سود را مستند نمودهاند که
چسبندگی هزینهها یکی از مهمترین این موارد است. چسبندگی هزینهها مستلزم تغییرات مفهومی قابل
توجهی در مدل هزینه، حجم، سود است که به محدودیتهای مفهومی و تجربی این مدل اشاره دارد.
بنابراین، در این مطالعه با استفاده از دادههای 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای 1385 تا 1392 ، مدل نامتقارن تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود ارائه گردید که چسبندگی هزینه-
ها را وارد معادلات میکند. نتایج بررسیها نشان داد که در صورت استفاده از مدل اندرسون و همکاران
2003 ) و مقادیر کل درآمدها و هزینهها، با توجه به عدم تأثیرپذیری آنها از اقدامات مدیریت سود مربوط )
به تغییر طبقهبندی، مدل هزینه، حجم، سود استاندارد مستلزم تعدیل از بابت چسبندگی هزینهها است. به-
عبارت دیگر، با توجه به سطح فروش تحقق یافته، اگر سطح فروش نسبت به دوره قبل افزایش داشته، نسبت
به حالتیکه سطح فروش نسبت به دوره قبل کاهش یافته، سود بیشتر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost Stickiness and Asymmetry in Cost-Volume-Profit (CVP) Model

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamyabi 1
  • Esmail Tavakolnia 2
چکیده [English]

Abstract
Relations in the analysis of CVP, implies a linear relationship between sales, costs and profit. However, recent studies have documented a significant non-linear behavior of costs and profit, and cost stickiness is one of the most important behavior. Cost stickiness requires considerable conceptual changes in CVP model, which refers to conceptual and empirical limitations of this model. Therefore, this study uses the data of 140 companies listed in Tehran’s Stock Exchange over the 1385 to 1392 period to present the asymmetric model of CVP analysis, and enters cost stickiness into the equation. The results of the study showed that the standard model of CVP requires adjustment of cost stickiness, in case of using Anderson et al. (2003) model, and total amounts of revenues and costs, due to the lack of their efficacy of earnings management measures relating to the changes of classification. In other words, given the realized sales level, the profit is less if the sales level has increased compared to the prior period, than when the sales level has decreased compared to the prior period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Accounting
  • Cost stickiness
  • Standard CVP Model
  • Asymmetric CVP Model
  • Tehran Stock Exchange
منابع
اسماعیلزاده، علی و مهرنوش، علی. ( 1394 ). رابطه چسبندگی هزینهها با کیفتی سود
، وخطای پیشبینی سود. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 6، شماره 21
.61- صص 37
آقایی،محمدعلی و حسنی، حسن. ( 1393 ). بررسی تأثیر انگیزههای شخصی مدیران و
متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، دوره 6، شماره 4، صص
.128-109
بولو، قاسم؛ معزز، الهه؛ خانحسینی، داوود و نیکونسبتی، محمد. ( 1391 ). بررسی رابطه بین
دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینهها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی –
.95- پژوهشی برنامهریزی و بودجه، دوره 17 ، شماره 3، صص 79
پورعلی، محمدرضا؛ رسولی جوکندان، بهمن و حسنپور، کاووس. ( 1394 ). بررسی
چسبندگی هزینههای جانبی در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای: مطالعه موردی
.98- استان اردبیل. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصاد ،دوره 3، شماره 9، صص 75
خانی، عبداله؛ غفاری، محمدجواد و شاهمحمدی، محمدعلی. ( 1393 ). بررسی تأثیر
حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن هزینهها. مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی،
.145- دوره 1، شماره 3، صص 125
دستگیر، محسن و بهرامی، احمد. ( 1393 ). شناسایی مدیریت سود در شرکت های بورس
اوراق بهادار تهران از طریق تغییر در گردش دارایی ها و حاشیه سود. فصلنامه مطالعات
.110- تجربی حسابداری مالی، دوره 11 ، شماره 43 ، صص 89
راعی، رضا؛ حسنزاده، پرویز و حمشی، محسن. ( 1393 ). بررسی تأثیر نسبتهای مالی بر
، میزان چسبندگی هزینهها. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، دوره 6، شماره 22
.44- صص 26
رهنمایرودپشتی، فریدون؛ جبارزادهکنگرلویی، سعید و اسپوکه، جلال. ( 1390 ). توجه
مدیران به عوامل موفقیتساز، با تأکید بر فرآیندهای حسابداری مدیریت. فصلنامه
.26- پژوهشهای تجربی حسابداری، دوره ، شماره 2، صص 7
چسبندگی هزینهها و عدم تقارن در مدل هزینه، حجم، سود 163
زنجیردار، مجید؛ غفاری آشتیانی، پیمان و مداحی، زهرا. ( 1393 ). بررسی و تحلیل عوامل
، موثر بر رفتار چسبندگی هزینه. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، دوره 7
.91- شماره 20 ، صص 79
سپاسی، سحر؛ فتحی، زهرا و شیبه، سکینه. ( 1393 ). آزمون تجربی چسبندگی هزینه:
شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری، دوره
.177- 3، شماره 4، صص 163
سجادی، سیدحسین؛ حاجیزاده، سعید و نیککار، جواد. ( 1393 ). تأثیر چسبندگی هزینه
بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظهکاری شرطی.
.99- مجله دانش حسابداری، دوره 5، شماره 16 ، صص 81
قائمی، محمدحسین و نعمتالهی، معصومه. ( 1386 ). بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و
عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکتهای تولیدی پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره
.89- 16 ، صص 71
کردستانی، غلامرضا و مرتضوی، سیدمرتضی. ( 1391 ). شناسایی عوامل تعیینکننده
چسبندگی هزینههای شرکتها. پژوهشهای حسابداری مالی، دوره 4، شماره 3، صص
.32-13
نمازی، محمد و دوانیپور، ایرج. ( 1389 ). بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه در بورس
اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 17 ، شماره 62 ، صص
.102-82
نمازی، محمد؛ غفاری، محمدجواد و فریدونی، مرضیه. ( 1391 ). تحلیل بنیادی رفتار
چسبنده هزینهها و بهای تمام شده با تأکید بر دامنه تغییرات در بورس اوراق بهادار
- تهران. مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شی ا رز، دوره 4، شماره 2، صص 151
.177
نیککار، جواد و حاجیزاده، سعید. ( 1393 ). تئوری چسبندگی هزینهها و تأثیرات آن بر
Available at: ، مفاهیم حسابداری. دانش و پژوهش حسابداری، دوره 10 ، شماره 39
. http://iranianaa.ir
164 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 شماره 48 زمستان 1394
هاشمی، سیدعباس و ربیعی، حامد. ( 1392 ). تحلیل مدیریت سود با استفاده از تغییرطبقه-
بندی هزینههای عملیاتی به هزینههای غیرعملیاتی در میان دورههای مالی. تحقیقات
.25- حسابداری و حسابرسی، دوره 4، شماره 18 ، صص 5
Anderson, M.C., Banker, R.D. and Janakiraman, S.N. (2003). Are selling, general, and administrative costs "sticky"? Journal of Accounting Research, Vol. 41, No. 1, pp. 47-63.
Banker, R.D., and Byzalov, D., Ciftci, M. and Mashruwala, R. (2014). The Moderating Effect of Prior Sales Changes on Asymmetric Cost Behavior. Journal of Management Accounting Research, Forthcoming; Fox School of Business Research Paper No. 14-019.
Banker, R.D., Basu, S., Byzalov, D. and Chen, Y.S. (2013a). The Confounding Effect of Cost Stickiness in Conservatism Research. Working paper. Available at: http/www.ssrn.com.
Banker, R.D., Basu, S., Byzalov, D. and Chen, Y.S. (2013b). Asymmetries in Cost-Volume-Profit Relation: Cost Stickiness and Conditional Conservatism. Working paper. Available at: http/www.ssrn.com.
Banker, R.D., Byzalov, D. and Chen, L. (2013). Employment protection legislation, adjustment costs and cross-country differences in cost behavior. Journal of Accounting and Economics, Vol. 55, No. 1, pp. 111-127.
Calleja, K., Steliaros, M. and Thomas, D. (2006). A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research, Vol. 17, No. 2, pp. 127- 140.
Horngren, C.T., Foster, G. and Datar, S.M. (1999). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Kama, I. and Weiss, D. (2013). Do earnings targets and managerial
incentives affect sticky costs? Journal of Accounting Research,
Vol. 51, No. 3, pp. 201-224.
Kenneth, C., Michael, S. and Dylan, C. (2005). Further Evidence on the Sticky Behavior of Costs. Working paper. Available at: http/www.ssrn.com.
Maher, M.W. (1996). Cost Accounting: Creating Value for Management. Irwin Professional Publishing, McGraw Hill.
Noreen E. and Soderstrom, N. (1997). The Accuracy of Proportional Cost Models: Evidence from Hospital Service Departments. Review of Accounting Studies, Vol. 2, No. 1, pp. 89-114.
Qin, B., Mohan, A.W. and Kuang, Y.F. (2015). CEO Overconfidence and Cost Stickiness. Management Control & Accounting, Vol. 1, No. 2, pp. 26-32.
Weiss, D. (2010). Cost behavior and analysts' earnings forecasts. The
Accounting Review, Vol. 85, No. 4, pp. 1441-1471.