رابطه تاخیری تغییرات فروش با رفتار نامتقارن هزینه و اثر B تعدیلی نگرش مدیریت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه قم

چکیده

تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل های تحلیل
سود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90
انجام شد نشان داد چندان نمی توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتار
نامتقارن هزینه را بسترساز شد. در این پژوهش، رابطه تغییرات فروش دوره گذشته با رفتار نامتقارن هزینه بررسی شد و
اثر نگرش مثبت و منفی مدیریت بر این رابطه مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه، به
پشتوانه ادبیات پژوهش، از رابطه همزمان تغییرات هزینه های فروش، اداری و عمومی با تغییرات فروش دوره جاری
استفاده شد؛ تغییرات فروش دو دوره گذشته نیز به عنوان شاخص سنجش نگرش مدیریت لحاظ شد. در این راستا
اطلاعات 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1383 الی 1392 با در نظر گرفتن برخی
ویژگی ها ( 1050 شرکت- سال) بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون ( حداقل مربعات
عادی)- روش اثرات ثابت بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد هزینه رفتاری نامتقارن دارد؛ تغییرات فروش دوره
گذشته با کاهش ابهام پیش روی مدیریت با رفتار نامتقارن هزینه رابطه مثبت دارد؛ و نگرش مدیریت می تواند اثر
تغییرات فروش دوره گذشته را بر رفتار هزینه تعدیل کند؛ به این ترتیب که نگرش مثبت، رابطه مستقیم فروش دوره
گذشته بر رفتار نامتقارن هزینه را تقویت می کند و نگرش منفی موجب تقارن بیشتر رفتار هزینه در شرایط کاهش
فروش دوره گذشته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Lag of Sales Changes with Asymmetric Expense Behavior and the Moderating Effect of Management Attitude

نویسندگان [English]

  • Elnaz Tajvidi0F 1
  • Hamideh Esnaashari 1
  • Ahmad Haj Noruzi 2
چکیده [English]

Abstract
One of the most considered discussions in recent years is management
decision about expense. Traditionally, profit analysis models have
assumed expense behavior depends on production and sales volatility.
Although researches which are done in the 90s show holding this
assumption is not true. So these kinds of conclusions cause trying to
answer why such behavior occurs. This Research Examines the
Relationship Between prior sales Changes and Asymmetric Expense
Behavior and Positive or Negative Management attitude effect on it.
In order to measure of asymmetric expense behavior, backing research
literature, current relationship between sg & a changes and sales
changes is utilized; sales changes relating to two last periods are
calculated as a proxy for management attitude too. So 105
corporations' financial data listed on Tehran Stock Exchange (TSE)
are collected (1050firm-year) during 1383 to 1392. OLS – fixed effect
method is used to analysis data. the results reveal that expense behave
in asymmetric manner; prior sales changes has positive relationship
with expense asymmetric behavior by reducing uncertainty; and
management attitude can moderate the effect of it on Asymmetric
Expense Behavior. As a Consequence, Positive Attitude Strengthen
the positive Relationship between Prior sales changes and Expense
Asymmetric Behavior and Negative Attitude causes more Symmetric
Expense Behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: prior sales changes
  • Asymmetric Expense behavior
  • Management Attitude
اسماعیل زاده، علی؛ مهرنوش، علی( 1393 ) "رابطه چسبندگی هزینه ها با کیفیت سودو
خطای پیش بینی"؛ پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی؛ شماره 21
خیراللهی، فرشید؛ بهشور، اسحاق، ایوانی، فرزاد( 1393 )"مدیریت سود واقعی، حاکمیت
شرکتی و نگهداشت وجه نقد"؛ مطالعات تجربی حسابداری مالی؛ شماره 44
زنجیردار، مجید؛ غفاری آشتیانی، پیمان؛ مداحی، زهرا( 1393 ) "بررسی و تحلیل عوامل
موثر بر رفتار چسبندگی هزینه"؛ حسابداری مدیریت؛ شماره 20
کردستانی، غلامرضا؛ مرتضوی، سید مرتضی( 1391 ) "بررسی تاثیر تصمیمات سنجیده
مدیران بر چسبندگی هزینه ها"؛ بررسی های حسابداری و حسابرسی؛دوره 19
نمازی، محمد؛ دوانی پور، ایرج( 1389 )"بررسی تجربی رفتار چسبنده هزینه ها در بورس
اوراق بهادار تهران"؛ بررسی های حسابداری و حسابرسی؛ شماره 62
نیک کار جواد؛ حاجی زاده، سعید( 1393 )"تئوری چسبندگی هزینه ه ا و تاثیرات آ ن بر
مفاهیم حسابداری"؛ دانش و پژوهش حسابداری؛ شماره 39
هاشمی، سیدعباس؛ امیری، هادی؛ نجاتی، علی( 1393 )"تاثیر چسبندگی هزینه ها بر
محافظه کاری شرطی و عدم تقارن اطلاعاتی"؛ حسابداری مدیریت؛ شماره 23
Abu-Serdaneh,Jamal(2o14)"the asymmetric behaviour of cost: Evidence from Jordan" International Business research; Vol7
Anderson, S. W; Lanen, W. N(2009) "Understanding cost management: What can we learn from the empirical evidence on sticky costs?" Working paper; www.ssrn.com
Anderson, M.C; Bancker R, Janakirman"(2003) Are Selling, General and Administrative Costs Sticky?" Journal of Accounting Research; 41(1)
Balakrishnan,R; Labro, E; soderstrom, N (2010) "Cost structure and Sticky Cost" www.SSRN.com
Banker, R; Byzalov,D; Ciftci,M; Mashruwala,R (2014) "the
moderating effect of prior sales changes on asymetric cost
behaviour"Journal of management Accounting Research;Vol26
Banker, R; Chen ,L"(2006) Predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness"; The Accounting Review81(2)
Chen, C.X; Gores,T; Nasev,J(2013)" Managerial overconfidence and cost stickiness" www.SSRN.com
chen, C. X.; Lu, H; Sougiannis, T; "The agency problem, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and
122 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 شماره 48 زمستان 1394
administrative costs" Contemporary Accounting Research;
29(1Demski,J.s(2008) "managerial uses of accounting information"
; New york; springer Science Business Media
He, D; Teruya,J; Shimizu,T(2010)"Sticky Selling , General and administrative Cost Behaviour and its changes in japan" www.SSRN.com
Ho-koo,Jeong;Song,seungah;Paik, Tae-Young(2015)"Earning
management and cost sickness"; Advance Science and Technology
letters; Vol84
Hope, O; Thomas, W. B(2008) "Managerial empire building and firm disclosures"; Journal of Accounting Research, 46(3)
Latif , M; Arshad, s; Mariam, f; samia, f(2011)"market efficiency, market anomalies, causes, evidence and some behavioral aspects of market anomalies"; Research journal of finance and accounting, vol2
Pichetkun, N(2012) "the Determinants of Sticky Cost Behaviour on political costs, Agency Costs and Corporate Governance perspective" a Dissertation in Business Administration; Rajamangala University
Subramaniam ,C; Weidenmier, M(2003) "Additional Evidence on the Sticky Behaviour of Costs" Working Paper; Texas Christian University
Venieris,G;Naoum , G; vlismas, O(2014)"Organization Capital and Sticky Behaviour of selling, General and Administrative expenses";:www.SSRN.com
Xue,shaung;Hong,Yun(2015)"Earnings management, corporate governance and expense stickness" china Journal of Accounting Research; vol 11