دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 1-180 
4. کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس

صفحه 81-98

بهمن بنی مهد؛ رضا جعفری معافی