دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1390 
4. موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

صفحه 69-91

رافیک باغومیان؛ علی رحیمی باغی


6. ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تئوری محدودیتها در تبیین آثار نرخ مطالبات معوق بانک ها

صفحه 107-136

فریدون رهنمای رود پشتی؛ محمد ابراهیم محمد پور زرندی؛ جمال بحری ثالث