عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

طی دو دهه گذشته نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی تحت تاثیر تحولات شگرفی قرار گرفته است.
هدف اینگونه تحولات غالباً چیره شدن بر موانع نظام دیوان سالارانه ای است که مانع از استفاده کارا از منابع
محدود می گردد. پیاده سازی تغییرات و تحولات گسترده در بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و حتی در
حال توسعه موجب گردید که فرآیند تحولات مورد بررسی محققان بسیاری قرار گیرد. نتایج این تحقیقات
بیانگر آن است که بیشتر این تحولات در قالب یکسری از عوامل و محرک ها قابل تبیین است و کشورهایی که
تحولات موفقی را تجربه نموده اند نیز معمولاً از این مدل ها پیروی کرده اند. در این مقاله تلاش شده است که
ادبیات موضوع مربوط به این گونه تحولات مورد بررسی قرار گرفته و محرک ها و عوامل تاثیرگذار بر تحول
در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران از منظر خبرگان ایرانی استخراج شود. بر این اساس با
استفاده از روش تحقیق دلفی و نظرخواهی از تعداد 241 نفر از خبرگان کشور، محرک ها و عوامل کلیدی
وقوع تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران شناسایی گردیده و جایگاه آنها در شرایط
کنونی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors and Drivers of the Reforms in Iran's Public Sector Financial and Operational Accountability System

نویسندگان [English]

  • Jafar Babajani 1
  • Adel Azar 2
  • Morteza Moayeri 1
چکیده [English]

During the past two decades, public sector accounting and reporting system encountered significant reforms. The aim of these reforms was removing bureaucratic system barriers which prevent efficient use of scarce resources. Extended reforms and changes in public sector of developed and even developing countries have persuaded many scholars to investigate them. These studies have shown that mentioned reforms often stem from a set of factors and drivers observed in the countries encountering these reforms. The present study discusses the literature regarding these reforms, and identifies influencing factors and drivers in reforms of Iran’s public sector financial and operational accountability system from the viewpoint of Iranian experts. Accordingly, using Delphi method through a survey of 142 Iranian experts, the key factors and drivers of reforms in Iran's public sector financial and operational accountability system have been identified. In the end, the status of these factors and drivers in the current condition of Iran is evaluated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Financial Accountability
  • Operational Accountability
  • Public Sector
باباجانی، . جعفر. 1472 "ارزیابی مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی
دولت جمهوری اسلامی ایران ." رساله دکتر . ی تهران : دانشگاه علامه طباطبایی.
.5 باباجانی، جعفر، 1429 . "مزایای اجرای حسابرسی عملکرد در کشور و نقش آن در
- . پاسخگویی". دانش حسابرسی. ص ص 16 36
3. Auda, H., 2003. Public sector accounting and budgeting reform: the main issues involved, Tilburg,Holland: Faculty of economics development of accounting and accountancy Tilburg university.
4. Christensen, M., 2002. Accrual accounting in the public sector: the case of new South Wales government. Accounting history, p. 93.
5. Christensen, M. & Yoshimi, H., 2003. Public Sector Performance Reporting: New Public Management and Contingency Theory Insights. Government Auditing Review.
6. Edwards, D., 2011. MANAGERIAL INFLUENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION. [Online] Available at: http://www.utc.edu/Academic/MasterofPublicAdministration/managerialism.htm [Accessed 2 5 2011].
7. Groot, T. & Budding, T., 2007. New Public Management's Current Issues and Future Prospects. Financial Accountability & Management.
8. Hood, C., 1995. The ‘New Public Management’ in the 1980’s: variations on a theme. Accounting,Organizations and Society, pp. 93-109.
9. Kilian, R., 2006. The Diffusion of Public Sector Reforms- Empirical Evidence from Switzerland on the New Public Management. Electronic database for swiss newspaper and magazines.
10. Larbi, G. A., 1999. The new public management approach and crisis states, Switzerland: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
11. Laughlin, R. & Pallot, J., 1998. Trends,patterns and influencing factors: some reflections. Debating international developments in new public financial management, pp. 376-399.
12. Luder, k., 1992. A contingency model of governmental accounting innovations in the political-administrative environment. Research in governmental and nonprofit accounting, pp. 99-127.
13. Luder, K., 1994. Contingency model reconsidered: experiences from Italy, Japan and Spain. Perspective on performance measurement and public sector accounting, pp. 1-15.
14. Luder, K., 2000. Research in comparative governmental accounting over the last decade-achievements and problems-. Valencia, CIGAR.
15. Olson, 1998. ‘International Experiences with “New’’ Public Financial Management (NPFM) Reforms: New World? Small World? Better World?. Global Warning: Debating International Developments in New Public Financial Management.
16. Pessina, E. A., Nassi, G. & Steccolini, A., 2008. Accounting reforms:Determinants of local government's choices. Financial accountability & management.
17. Pollit, 1993. Managerialism and the Public Services: The Anglo-American
عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی... 37
Experience. Oxford: Blackwell.
18. Power & Laughlin, 1992. Critical theory and accounting. Criical management studies, pp. 113-35.
19. Yamamoto, K., 1999. Accounting system reform in Japanese local governments. Financial accountability & manageent