کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

این پژوهش رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس در یک دوره 5 ساله از سال 6831 الی 6831 در
663 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید. روش پژوهش
همبستگی است. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شده است. نتایج حاصل این پژوهش
نشان می دهد که اندازه صاحبکار، تغییر مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی بر انتخاب موسسات بزرگ حسابرسی
به عنوان حسابرس اثر گذار است. اما رابطه معنیداری بین نسبت اهرمی، سودآوری و گزارش زیان توسط
شرکت مورد رسیدگی با انتخاب موسسات بزرگ حسابرسی وجود ندارد. هم چنین شواهد پژوهش نشان
دهنده آن است که خصوصی سازی حرفه حسابرسی و وجود رقابت در این حرفه، موجب افزایش تغییر
حسابرس در شرکتهای نمونه پژوهش گردیده و در شرکتهایی که کیفیت اقلام تعهدی پایین تری دارند، احتمال
انتخاب موسسات بزرگ حسابرسی بیشتر از سایر موسسات است.

عنوان مقاله [English]

Accruals Quality and Auditor Selection

نویسندگان [English]

  • Bahman Banimahd 1
  • Reza Jafari Moafi 2
چکیده [English]

This study investigates relation between accruals quality and auditor selection in the listed firms of Tehran Stock Exchange (TSE) during a five-year period from 2007 to 2011.  Using correlation method and logistic regression technique, the results of this study indicate that client size, management change and accruals quality impact on selection of the big audit firms.  The results of this research also revealed that selection of the big audit firms has no relation with financial leverage, profitability and net loss. Research evidence also reveals that audit privatization and competition in audit market increase auditor rotation in the study sample. Also, when accruals quality is low, the probability of the big audit firm's selection is high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Selection
  • accruals quality
  • Competition in Audit Market and Audit Firm Size
ابراهیمی کرد لر، علی و سید عزیز سیدی ) 9785 ( نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام
76 ، صص 95 ، تعهدی اختیاری، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 97 - .7
.6 بنی مهد، بهمن ) 9710 ( بررسی عوامل تأثیرگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس، فصلنامه
بورس اوراق بهادار ،97 سال چهارم. صص 87 - .71
.7 حساس یگانه، یحیی و کاوه آذین فر ) 9781 ( رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه
59 ، صص 18 ، حسابرس، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 95 - .87
.6 نونهال فر، علی اکبر، سعید جبارزاده کنگر لویی و یعقوب پور کریم ) 9781 ( رابطه بین
. کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی، فصلنامه بررسیهای حسابداری 7 دوره 95
صص 50 - .77
5. Abidin Shamharir (2006) " Audit Market Concentration and Auditor Choice in the UK" Department of Accounting & Finance , University of Stirling, Ph.D Dissertation, PP. 5-6
6. Azizkhani Masoud, Gary S. Monroeb and Greg Shailer(2010) The value of Big 4 audits in Australia, Accounting and Finance 50 , PP. 743–766
7. Banimahd,B.Vafaei,E (2012), the effect of client size , audit report , state ownership ,financial leverage and profitability on auditor selection; evidence from Iran, African Journal of Business Management. Vol 6, no 3, pp 4100-4105
8. Berger, P. & Hann, R. (2007), ‘Segment profitability and the proprietary and agency costs of disclosure’. The Accounting Review, Vol. 82, No. 4, pp. 869–906.
9. Bewley K, Chung J, McCracken S (2008). An examination of Auditor Choice Using Evidence from Andersen's Demise. International Journal of Auditing, Vol. 12, Issue 2, pp. 89-110
10. Broye, G., and Weill, L., 2008, Does leverage influence auditor choice? A cross-country analysis, journal of Applied Financial Economics, No.18, P 715–731.
11. Chena Ching - Lung, Gili Yenb and Fu-Hsing Chang (2009) Strategic auditor switch and financial distress prediction – empirical findings from the TSE-listed firms, Applied Financial Economics, No 19,pp 59–72.
12. Chen Charles J P , Xijia Su, Xi Wu.(2010) Auditor Changes Following a Big 4 Merger with a Local Chinese Firm: A Case Study, Auditing.. Vol. 29, Iss. 1; pg. 41, 32.
13. Francis, J., R. LaFond, P. Olsson and K. Schipper (2005), ‘The Market Pricing of Accruals Quality’, Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, pp. 295–327.
14. Guedhami, O., Pittman, J.A and W. Saffar (2009), Auditor Choice in Privatized Firms: Empirical Evidence on the Role of State and Foreign Owners, Journal of Accounting & Economics, vol. 48, pp. 151-171