ارتباط بین استهلاک حسابداری و استهلاک اقتصادی و نقش گزارشگری محافظهکارانه استهلاک در ارائه اطلاعات نهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر

چکیده

در این پژوهش ارتباط بین استهلاک حسابداری و استهلاک اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در
صورت برابری استهلاک حسابداری با استهلاک اقتصادی انتظار میرود ارتباط بین استهلاک حسابداری و
جریانهای نقدی جاری منفی و معنادار باشد. اما در صورت وجود محافظهکاری درگزارشگری استهلاک،
ارتباط بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی آتی منفی خواهد بود. زیرا قبل از آنکه استهلاک اقتصادی
داراییها اتفاق بیافتد، استهلاک حسابداری در گزارشهای مالی شناسایی میشود. معمولا شرکتهایی
رویکرد محافظهکارانه اتخاذ میکنند که عملکرد آتی بهتری داشته باشند. برای انجام این تحقیق از مدل
رگرسیونی چند متغیره و اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای
0831 تا 0831 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری
ارتباط معناداری وجود ندارد. بنابراین میتوان ادعا کرد استهلاک حسابداری متناسب با استهلاک اقتصادی
نیست. ولی ارتباط بین استهلاک و جریانهای نقدی آتی منفی و معنادار است. پس میتوان گفت رویکرد
محافظهکارانه در گزارشگری استهلاک وجود دارد. و در نهایت، بین گزارشگری محافظه کارانه استهلاک و
معیار فرصتهای رشد آتی، بر خلاف انتظار، ارتباط منفی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Accounting Depreciation and Economic Depreciation and The Role of Conservative Reporting of Depreciation on Inside Information

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bahar Moghadam 1
  • Mahnaz Salari 2
چکیده [English]

Abstract
In this study the relationship between accounting depreciation and economic depreciation has been studied. If the equality of accounting depreciation and economic depreciation is demonstrated, it is expected to be a negative and statistically significant relationship between accounting depreciation and current cash flows. But if there is conservatism in reporting depreciation, the relationship between accounting depreciation and future cash flows is expected to be negative. The reason is that before the economic depreciation of assets occurs; accounting depreciation in financial reports is recognized. Usually companies adopt a more conservative approach, to be able to report better performance in the future. For this research, the multiple regression model and information of companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2001-2010 were used. Results showed that there is no significant relationship between current cash flows and accounting depreciation. It can be argued that accounting depreciation and economic depreciation don’t change proportionately. But the relationship between accounting depreciation and future cash flows is negative and significant. Therefore it can be concluded that there is a conservative approach in reporting depreciation. And finally, in spite of the aforementioned expectations, there is Negative correlation between conservative reporting of depreciation and future growth opportunities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Depreciation
  • Economic Depreciation
  • Cash flows
  • Future Growth Opportunities
.1 ابراهیمی کردلر علی، شهریاری علی رضا. ) 7.00 (. بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و
محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره . 7
- 7. . ، شماره 11
.2 افلاطونی عباس، نیکبخت لیلی. ). 7.0 (. کاربرد اقتصاد سن ی در تحقیقاس حسابداری،
مدیریت مالی و علوم اقتصادی، چاپ اول. تهران: انتشاراس ترمه.
.3 کمیتهی تدوین استانداردهای حسابداری. ). 7.0 (. استانداردهای حسابداری، تهران: ساممان
. حسابرسی، نشریهی 7.2
.4 7(. بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصو لاس و محافظه کاری .. غفارلو عباس. ) 2
مشروط حسابداری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
.5 کوهی علی. ). 7.0 (. بررسی تاثیر عوام ساختار مالکیت ، اندامهی شرکت و برخی ام
ساموکارهای حاکمیت شرکتی بر دستکاری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
6. Ball, R, S. and Shivakumar, ( 2005). LEarnings quality in UK private firms: Comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting & Economics 39: 83-128
7. Bareth, M. cram, D, & nelson, K. (2001). accruals and prediction of future cash flows. The accounting review. 76: 27-58
8. Cathy Zishang Liu. (2007). The Effect of Conservative Reporting on the Relationship between Long-Term Accruals and Operating Cash Flows: Implications for the Presistence and Relevance of Earnings, University of Houston؛ online; http://www.proquest.com
9. Dechow, P. M. (1994). "Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals,”, Journal of Accounting and Economics, 3-42.
10. Dechow, P. M., R. Sloan, and A. Sweeney, (1996). Cause and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC, Contemporary Accounting Research 13, 1-36.
11. Dechow, P., R. Sloan and A. Sweeney. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review 70(2): 19-225.
12. Folsom, D.M. (2009). “Competithve Structure and Conditional Accounting Conservatism”; A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Philosophy degree in Business Administration in the Graduate College of The University of Iowa”; online; http://www.proquest.com
66 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 73 ، بهار 2731
13. Feltham, G.A., and Xie, J.Z. (1992). Voluntary financial disclosure in an entry game with continue of types. Contemporary Accounting Research, 9(1): 46-80.
14. Kieso, D. J, J Weggantdt. (2006). Intermediate Accounting. Twelfth Edition. Wiley Nj.
15. Ryan, S.G. (2006). Indentifying conditional conservatism. European Accounting Review, 15(4): 511-525.
16. Skinner, D & Sloan. R. (2002). Earning surprise growt expectation and stock returns. Review of Accounting studis. 7: 287-312
17. Watts, R.L. (2003). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. (a). Accounting Horizons 17 (3): 207-221.
18. Zimmerman J.L. (1983). Taxes and Firm Size. Journal of Accounting and Economics; 5: 119-149.