نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران

3 استادیار گروه حسابداری ، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.

4 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

چکیده

این مطالعه ضمن شناسایی زمینه‌های نوظهور توسعه‌ی حسابداری حقوق بشر در بازار سرمایه ایران، به دنبال ارزیابی آن در بستر مطالعه می‌باشد. به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها نیز این مطالعه ترکیبی تلقی می‌شود. لذا از طریق ابزار مصاحبه و فرآیند گرندد تئوری، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تلاش شد تا چارچوب نظری پدیده‌ی مورد بررسی ارائه گردد. در ادامه با انجام فرآیند تحلیل دلفی فازی تلاش شد تا پایایی مولفه‌های محوری مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت از طریق فرآیندهای ماتریسی اثرگذارترین زمینه‌ی توسعه‌ی حسابداری حقوق بشر در بستر مطالعه تعیین گردد. در این مطالعه 14 نفر از خبرگان دانش حسابداری جهت انجام مصاحبه و 25 نفر از مدیران شرکت‌های کارگزاری و کارشناسان معاونت‌های بخش‌های مختلف بازار سرمایه جهت پر نمودن چک لیست‌های ماتریسی مشارکت داشتند. نتایج این مطالعه در بخش کیفی از مجموع 321 کدباز، حکایت از تعیین 32 مضمون؛ 6 مولفه و 3 مقوله اصلی دارد. همچنین نتایج بخش کمی نشان داد، مهمترین زمینه‌ی توسعه‌ی نوظهور حسابداری حقوق بشر در بستر شرکت‌های بازار سرمایه، توسعه‌ی کارکردهای حاکمیتی اثربخش در جهت تحریک رویکردهای برابر بین واحدهای عملیاتی و مالی شرکت با ذینفعان می‌باشد. نتایج کسب شده حکایت از این موضوع دارند که نقش حاکمیت شرکتی به عنوان یک زمینه‌ی مؤثر در توسعه‌ی حسابداری حقوق بشر، جنبه‌هایی از تنوع انتخاب اعضای هیئت مدیره به عنوان نماد گروه‌های مختلف سهامداران از نظر آیین؛ نژاد و جنسیت را در بر می‌گیرد که می‌تواند در افزایش سطح اثربخشی کارکردهای نظارتی بر مدیران و واحد مالی شرکت مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Emerging Fields of Human Rights Accounting Development in Iran's Capital Market

نویسندگان [English]

  • Mahmood Madhoosh 1
  • mehdi safari gerayli 2
  • Javad Ramezani 3
  • Javad Babaee Khalili 4
  • Mehdi Khalilpour 3

1 PH.D Student Department of Accounting, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran.

2 department of accounting

3 Assistant Prof Department of Accounting, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran

4 Assistant Prof Department of Accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran

چکیده [English]

, an attempt was made to present the theoretical framework of the investigated phenomenon through the interview tool and the ground theory process, during three stages of open, central and selective coding. In this study, 14 people of accounting knowledge experts participated to conduct interviews and 25 people of managers of brokerage companies and experts of vice-chancellors of different sectors of the capital market participated in filling the matrix checklists. The results of this study in the qualitative part of a total of 321 open codes indicate the determination of 32 themes; It has 6 components and 3 main categories. Also, the results of the quantitative section showed that the most important field for the emerging development of human rights accounting in the context of capital market companies is the development of effective governance functions in order to stimulate equal approaches between the operational and financial units of the company and the stakeholders. The obtained results indicate that the role of corporate governance as an effective field in the development of human rights accounting, aspects of the diversity of the selection of board members as a symbol of different groups of shareholders in terms of ritual; It includes race and gender, which can be effective in increasing the level of effectiveness of supervisory functions on managers and the company's financial unit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights Accounting
  • Minority and Majority Shareholders
  • Balance and Social Equality