نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه فضای رقابت اطلاعاتی به عنوان یک مکانیزم با اهمیت خارجی، بر روی سیستم مدیریتی و عملکرد پایدار شرکت تأثیر گذار است و مالکیت دولتی از دو جنبه مکملی و تخریبی می‌تواند این اثرگذاری را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت اطلاعاتی و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.برای این منظور تعداد 103 شرکت بورس تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1399 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با رکرسیون چندگانه و داده‌های پانلی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رقابت اطلاعاتی بر اساس دو شاخص ارتباطات سیاسی و تمرکز مالکیت نهادی، سبب افزایش پایداری سود می‌شود و اثر تعاملی مالکیت دولتی با رقابت اطلاعاتی مبتنی برارتباطات سیاسی و تمرکز مالکیت نهادی سبب افزایش بیشتر پایداری سود می‌شود. یعنی مالکیت دولتی و رقابت اطلاعاتی، به دور از ترکیب تخریبی برای کاهش ارزش شرکت، دو عامل مکمل یکدیگر در تحقق اهداف ذینفعان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Government Ownership on Relationship between Information Competition and Earning Persistence

نویسندگان [English]

  • rahim bonabi ghadim 1
  • Seyed Hosein Sajadi 2

1 Asistance Prof in Accounting, Department of accounting, Hashtrood Branch, Islamic Azad University, Hashtrood, Iran

2 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting, Hashtrood Branch, Islamic Azad University, Hashtrood, Iran.

چکیده [English]

Today, information competition space, as an external importance mechanism, affects the company's management system and stable performance and government ownership in both complementary and destructive aspects can affect this impact. The purpose of this study is to investigate the effect of government ownership on the relationship between information competition and Earning persistenceof companies listed on the Tehran Stock Exchange.The statistical sample of the research includes 103 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the period 2013 to 2020. In terms of purpose, the present study is an applied research using a post-event approach. For panel data, fixed-effect and random-effect models were used to estimate the research model using Eviews-8 software. The research results showed that information competition based on political relations and centralized institutional ownership increases Earning persistence and the interactive effect of government ownership with information competition further increases Earning persistence. That is, Government ownership and information competition are two complementary factors in achieving the goals of stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Competition
  • Earning persistence
  • Government Ownership
  • Institutional ownership
  • political communication