نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران.

2 کارشناس ‌ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف آزمون تجربی تاثیر ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها و کارایی آن در بازه سال های 1391 الی 1398 شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش جمع آوری داده ها آرشیوی و رجوع به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها، الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد رابطۀ بین ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری و همچنین کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی‌دار است. این نتایج بیانگر آن است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی میزان سرمایه گذاری بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارند و کارایی سرمایه گذاری نیز در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی بیشتر است. با توجه به یافته های پژوهش می توان دریافت که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی به دلیل برخورداری از مزایا و امتیازات دولتی و همچنین سهولت در جذب منابع مالی، نسبت به سایر شرکت ها، بیشتر و کارآتر سرمایه گذاری می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of political connections on corporate investment and investment efficiency

نویسندگان [English]

 • Mousa Bozorg Asl 1
 • Mohammad Ebrahimi noudeh 2
 • Javid Yarahmadi 3

1 Associate Professor of Accounting Department, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

2 Senior Accounting Expert, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Ph.D student, Research Sciences University Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of experimental test of the effect of political relations on the amount of investment of companies and its efficiency in the period of 2012 to 2019 of companies listed in the Tehran Stock Exchange. The method of data collection is archival and reference to databases and the method of data analysis is multivariate regression model using panel data model and fixed effects method. The results show that the relationship between political relations and the amount of investment as well as investment efficiency is positive and significant. These results indicate that companies with political connections have more investment than other companies and investment efficiency is higher in companies with political connections. According to the research findings, it can be seen that companies with political connections invest more and more efficiently than other companies due to their government benefits and privileges, as well as the ease of attracting financial resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • political connections
 • investment
 • investment efficiency. political economy theory
 1. بادآور نهندی، یونس و تقی زاده خانقاه، وحید (1393). ارتباط بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه‌گذاری در مراحل چرخه عمر، دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 18، صص 113-140.
 2. باد آور نهندی، یونس و تقی زاده خانقاه، وحید (1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی (2)25: 181-198.
 3. عباس زاده، محمدرضا، رجبعلی زاده، جواد و مصطفی قناد (1398). ارتباطات سیاسی، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی. سال 16، شماره 63، صص 129 تا 155.
 4. سیدعلی، حسینی و افسانه بحیرایی (1398). تأثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی. سال 16، شماره 62، صص 151 تا 175.
 5. بادآور نهندی، یونس؛ تقی زاده خانقاه، وحید (1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،20(2):42-19.
 6. برادران حسن‌زاده، رسول. بادآورنهندی، یونس. نگهبان، لیلا (1393). تأثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های حسابداری مالی،6(1)، 106-89
 7. رهنمای رودپشتی، فریدون. محسنی، عبدالرضا (1397). ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال یازدهم، شماره 38، صص 129-144
 8. صالحی، مهدی؛ تورچی، محمود؛ عبداله نژاد، رضا. (1399). تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه میان ارتباطات سیاسی و تأخیر در گزارش حسابرسی. پژوهش‌های تجربی حسابداری؛ 26 (9)، 249-268.
 9. کاشانی پور، محمد؛ فرجی، امید؛ برجی، پریسا. (1398). ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و نهور مالیاتی. دانش حسابداری؛ 10 (4)، 143-175.
 10. کیان (1393). رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای محصولات متنوع. کنفرانس بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی.
 11. محمودآبادی، حمید؛ رجایی، سکینه (1393). ارزیابی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش حسابداری شماره 15.
 12. محمودآبادی، حمید؛ و نجفی، زهرا. (۱۳۹۲). نقش شفافیت اطلاعات در تبیین رابطه بین حمایت سیاسی دولت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، دوره ۶، شماره ۱۸، صص ۵۷-۷۱.
 13. مهدی‌فرد، محمدرضا. 1394. مدیریت سیاسی و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار: آزمون نظریه اقتصاد سیاسی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره 25، صفحات 28-19.
 14. مهربان پور، محمدرضا، محمد جندقی قمی و منظور محمدی (1396) بررسی تأثیر روابط سیاسی شرکت‌ها بر به‌کارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته. دوفصلنامه حسابداری ارزشی رفتاری. سال دوم، شماره 3. صص 147-168.
 15. Berkman, H. & Galpoththage, V. (2016). Political connections and firm value: an analysis of listed firms in Sri Lanka. Pacific Accounting Review, 28(1), http://dx.doi.org/10.1108/PAR-06-2014-0020.
 16. Bliss, M. A. & Guol, F. A. (2012). Political connection and cost of debt: Some Malaysian evidence, Journal of Banking & Finance, 36(5), 1520 –1527.
 17. Boubekri, N., Claode, J., & Safaar, W. (2012). The impact of political connections on firms operating performance and financing decisions. The Journal of Financial Research, 2(3), 397-423.
 18. Chen, F., Hape, O.K., Le, Q., & Wang, X. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets. The Accounting Review, 86 (4), 1255–1288.
 19. Civilize, S., Wongchoti, U., & Young, M. (2015). Political Connection and Stock Returns: A Longitudinal Study. The Financial Review, 50, 89–119.
 20. Claessens, S., Fejien, E., & Laeven, L. (2008). Political connections and preferential access tofinance: The role of campaign contributions. Journal of Financial Economics, 88 (3), 554-580.
 21. D. (2012). Political Connection and Firm Value – Theory and Indian Evidence, papers.ssrn.com/sol٣/papers.cfm
 22. Faccio, M., Masulis, R. & McConnell, J.J. (2006). Political Connections and Corporate Bailouts. Journal of Finance, 61, 2597-2635.
 23. Hu, F., Stewart, J., & Tan, W. (2017). CEO’s political connections, institutions and audit opinions. Pacific Accounting Review, 29 (3), 283-306, https://doi.org/10.1108/PAR-04-2016-0047
 24. Jiang, F., Kim, K.A., Nofsinger, J.R., & Zhu, B. (2015). Product market competition and corporate investment. Journal of Corporate Finance, 35,196-210
 25. Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do politically connected boards affect firm value? The Review of Financial Studies, 22, 2331-2360.
 26. Habib, A., Muhammadi, A., & Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. The International Journal of Accounting, 52, 45-63.
 27. Hassan, T., Hassan, M. K., & Mohamad, S. (2012). Political patronage and firmperformance: Further evidence from Malaysia. Thunderbird International Business Review, 54 (3), 373-393.
 28. Housten, J. F., Jieng, L., Lin, C., & Me, Y. (2014). Political connections and the cost of bank loans. Journal of Accounting Research, 52 (1), 193-243.
 29. How, Janice, Verhoeven, Peter, and AbdulWahab, Effiezal Aswadi. (2014).
 30. “political connections and analyst following in Malaysia”. Economic Modelling, 43, 158-167.
 31. 158–167.Hung, M., Wong, T.J., Zhang, T. (2012). Political considerations in the decision of Chinese SOEs to list in Hong Kong. Journal of Accounting and Economics, 53, 435–44
 32. Lenard, M. J. & Yu, B. (2013). Do Earnings Management and Audit Quality Influence Over-Investment by Chinese Companies?. International Journal of Economics and Finance, 4(2), 21-30.
 33. Li,G., & Zhou, H. (2015). Political connections and access to IPO markets in China, China Economic Review, 33,76-93.
 34. Lin K. J., Karim E. K., & Carter C. (2015). Why does China's stock market have highly synchronous stock price movements? An information supply perspective. Advances in Accounting, 31(1), 68-791.
 35. Nelly Sari, R. & Anugerah, R. (2011). The Effect Of Corporate Transparency On Firm Performance: Emperical Evidence From Indonesian Listed Companies. Modern Accounting and Auditing, 7(8), 773-783.
 36. Niessen, A., & Ruenzi, S. (2012). Political Connectednessand Firm Performance: Evidence From Germany. CFR-Working Paper 07-15
 37. Orlitzky, M. (2011). Does firm size confound the relationship between corporate social performance and firm financial performance?. Journal of Business Ethics, 33(2), 167-180.
 38. Pan, X., & Tian, G. G. (2017). Political connections and corporate investments: Evidence from the recent anti-corruption campaign in China. Journal of Banking and Finance, 119, DOI: 10.1016/j.jbankÞn.2017.03.005.
 39. Piotroski, J., & Zhang, T. (2014). Politicians and the IPO decision: The impact of impending political promotions on IPO activity in China. Journal of Financial Economics, 111 (1), 111-136.
 40. Tahoun, A. (2014). The role of stock ownership by US members of Congress on the market for political favors. Journal of Financial Economics, 111(1), 86-110.
 41. Tollison, R.D. (1982). Rent seeking: A survey, Kyklos 35, 575–602.
 42. Xiong, J. (2016). Stock Liquidity and Frim Investment Evidence from Chinese Listed Companies. Journal of Business Theory and Practice, 4 (1), 25-50.
 43. Yu, X., Yao, Y., Zheng, H., & Zhang, L. (2020). The role of political connection on overinvestment of Chinese energy firms. Energy economics, 85, 1-38.