نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

3 کارشناس ‌ارشد حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.

10.22054/qjma.2022.63860.2318

چکیده

این تحقیق با هدف آزمون تجربی تاثیر ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها و کارایی آن در بازه سال های 1391 الی 1398 شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش جمع آوری داده ها آرشیوی و رجوع به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها، الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد رابطۀ بین ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری و همچنین کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی‌دار است. این نتایج بیانگر آن است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی میزان سرمایه گذاری بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارند و کارایی سرمایه گذاری نیز در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی بیشتر است. با توجه به یافته های پژوهش می توان دریافت که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی به دلیل برخورداری از مزایا و امتیازات دولتی و همچنین سهولت در جذب منابع مالی، نسبت به سایر شرکت ها، بیشتر و کارآتر سرمایه گذاری می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of political connections on corporate investment and investment efficiency

نویسندگان [English]

  • javid yarahmadi 1
  • Mosa Bozorg Asl 2
  • mohammad ebrahimi noudeh 3

1 Faculty of Social Sciences - Imam Khomeini International University

2 associate professor of accounting

3 master of accounting

چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of experimental test of the effect of political relations on the amount of investment of companies and its efficiency in the period of 2012 to 2019 of companies listed in the Tehran Stock Exchange. The method of data collection is archival and reference to databases and the method of data analysis is multivariate regression model using panel data model and fixed effects method. The results show that the relationship between political relations and the amount of investment as well as investment efficiency is positive and significant. These results indicate that companies with political connections have more investment than other companies and investment efficiency is higher in companies with political connections. According to the research findings, it can be seen that companies with political connections invest more and more efficiently than other companies due to their government benefits and privileges, as well as the ease of attracting financial resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political connections
  • investment
  • investment efficiency. political economy theory